Buddha

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Hampatung Buddha di Candi Borobudur

Agama Buddha ngitu pamulaannya cungul di India, labih pasnya lagi wayah ngini adanya di dairah Nepal. Agama ngini cungul sawagai tindak balas tahadap agama Brahmanisme. Sajarah agama Buddha matan abat ka-6 SM sampai wayah ngini dimulai matan ranaknya Buddha Siddharta Gautama. Makanya, agama ngini adalah sabuting agama panuhanya nang masih dianut di dunia. Agama Buddha bakambang lawan unsur kabudayaan India, ditambah lawan unsur-unsur Helenistik (Yunani), Asia Tangah, Asia Timur, wan Asia Tunggara. Dalam parusis pakambangannya, agama ngini paraktis sudah mancapai parak samunyaan banua Asia wan sudah jadi agama mayuritas di babarapa nagara Asia nang kaya Muangthai, Singapura, Kamboja, Myanmar, Taiwan, wan sanacamnya. Idabulnya adala Siddhartha Gautama nang dipatuh sabmwagai Gautama Buddha ulih bubuhan paumpat sidin.

Samunyaan aliran Buddha baingkutan lawan Tripitaka nang jadi rujukan tatambaian marga di dalamnya tacatat sapda wan ajaran sang Buddha Gautama. Bubuhan paumpat sidin imbah ngitu mancatat wan mangalumpukakan ajaran sidin dalam talu butingan buku antara lain Sutta Piṭaka (hutbah-hutbah Sang Buddha), Vinaya Piṭaka (paaturan atawa tata-tartip bubuhan bhikkhu) wan Abhidhamma Piṭaka (ajaran hukum mitapisika wan pasikulugi).

Kunsip Katuhanan[babak | babak asal-mulanya]

Parlu ditikinakan bahua Buddha ngitu lain Tuhan. Kunsip katuhanan dalam Agama Buddha ngitu lain lawan kunsip dalam agama Samawi di mana alam samasta diciptaakan ulih Tuhan aan tujuan pahabisan hidup manusia ngitu adalah babulik pulang ka surga ciptaan Tuhan nang kakal.

Katahuilah bubuhan Bhikkhu ai bahua ada sasabuting Nang Kada Diranakakan, Nang Kada Manjalma, Nang Kada Tacipta, Nang Mutlak. Uma ai lah bubuhan Bhikkhu, amun kadada Nang Kada Diranakakan, Nang Kada Manjalma, Nang Kada Diciptaakan, Nang Mutlak, maka kada pacangan mungkin kita kawa bibas matan karanakan, panjalmaan, pambantukan, pancungulan matan sabab nang lalu. Tagal bubuhan Bhikkhu ai, marga ada Nang Kada Diranakakan, Nang Kada Manjalma, Nang Kada Tacipta, Nang Mutlak, maka ada kamungkinan gasan bibas matan karanakan, panjalmaan, pambantukan, pancungulan matan sabab nang lalu.

Ungkapan di atas ngitu adalah panyataan matan Sang Buddha nang tadapat dalam Sutta Pitaka, Udana VIII : 3, nang adalah kunsip Katuhanan Nang Maha Asa dalam Agama Buddha. Katuhanan Nang Maha Asa dalam basa Pali adalah Atthi Ajatang Abhutang Akatang Asamkhatang nang artinya "Sabuting Nang Kada Diranakakan, Kada Dijalmaakan, Kada Diciptaakan, wan Nang Mutlak". Dalam hal ngini, Katuhanan Nang Maha Asa adalah sabuting nang kada baaku (anatta), nang kada kawa diumpamaakan, wan nang kada kawa digambarakan dalam bantuk apa-apa. Tagal lawan adanya Nang Mutlak, nang kada basarat (asamkhata) maka manusia nang basarat (samkhata) kawa mancapai kabibasan matan lingkaran kahidupan (samsara) lawan cara bamiditasi.

Lawan mambaca kunsip Katuhanan Nang Maha Asa ngini, kita kawa maitihi bahua kunsip Katuhanan dalam Agama Buddha ngitu lain lawan kunsip Katuhanan nang diyakini ulih agama-agama lain. Pabidaan kunsip tantang Katuhanan ngini parlu ditikinakan di sini, marga masih banyak umat Buddha nang maharu kunsip Katuhanan maumpat Agama Buddha lawan kunsip Katuhanan maumpat agama-agama lain, makanya banyak umat Buddha nang maanggap bahua kunsip Katuhanan dalam Agama Buddha ngitu sama haja lawan kunsip Katuhanan agama-agama lain.

Amunnya kita mampalajari ajaran Agama Buddha kaya nang ada dalam kitab suci Tripitaka, maka kada kunsip Ketuhanan haja nang lain lawan kunsip katuhanan dalam agama lain, tagal banyak jua kunsip lain nang kada sama jua. Kunsip-kunsip Agama Buddha nang balainan lawan kunsip agama lain antara lain sual kunsip-kunsip alam samasta, tabantuknya Bumi, wan manusia, kahidupan manusia di alam samasta, kiamat, wan Kasalamatan atawa Kabibasan.

Di dalam agama Buddha, tujuan pahabisan hidup manusia adalah gasan mancapai kabuddhaan (anuttara samyak sambodhi) atawa panarangan sajati di mana ruh manusia kada parlu lagi maalami parusis tumimbal lahir. Supaya mancapai ngitu patulungan wan bantuan bubuhan lain kadada pangaruhnya. Kadada diwa - diwi nang kawa manulungi, wastu lawan usaha saurang haja kabuddhaan kawa dicapai. Buddha wastu cuntuh haja, juru pandu, wan guru gasan mahluk nang parlu malalui jalan bubuhannya saurangan, mancapai panarangan ruhani, wan malihat kabujuran wan kanyataan nang sabujur-bujurnya.

Moral Buddha[babak | babak asal-mulanya]

Nang kaya agama Islam lawan Kerestén jua, ajaran Buddha gén menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralan jua. Nilai-nilai kemoralan nang diharusakan gasan umat awam umat Buddha biasanya dikenal lawan ngaran Pancasila. Kelima nilai-nilai kemoralan gasan umat awam yaitu:

 • Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami
 • Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
 • Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam
 • Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami
 • Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami

nang artinya tu:

 • aku bertékad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.
 • aku bertékad akan melatih diri menghindari mencuntan/maambil barang nang kada dibariakan.
 • aku bertékad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila.
 • aku bertékad akan melatih diri menghidari melakukan perkataan nang bekeramput.
 • aku bertékad akan melatih diri menghindari makanan atawa minuman nang kawa menyebabakan lemahnya kesadaran.

Selain nilai-nilai moral nang di atas tu, Agama Buddha gén menjunjung tinggi banar jua karma sabagai sesuatu nang berpegang lawan prinsip sebab-akibat. Kamma (bahasa Pali) atawa Karma (bahasa Sanskerta) tu artinya perbuatan atawa aksi. Guru Buddha dalam Nibbedhika Sutta; Anguttara Nikaya 6.63 menjelasakan secara jelas arti kamma:

”Ui buhan bhikkhu, cetana (kehendak)lah nang kunyataakan sabagai kamma. Imbah berkehendak, urang melakukan suatu tindakan lewat awak, pandéran atawa pikiran.”

Jadi, kamma tu artinya semunyaan macam kehendak (cetana), perbuatan nang baik maupun nang buruk/jahat, nang dilakukan oleh jasmani (kaya), pandéran (vaci) dan pikiran (mano), nang baik (kusala) maupun nang jahat (akusala).

Kamma atawa rancak jua disambat sabagai Hukum Kamma merupakan salah sebuting hukum alam nang bekerja berdasarkan prinsip sebab-akibat. Selama suatu makhluk berkehendak, melakukan kamma (perbuatan) sabagai sebab maka akan menimbulakan akibat atawa hasil. Akibat atawa hasil nang ditimbulakan dari kamma disambat sabagai Kamma Vipaka.

Aliran Buddha[babak | babak asal-mulanya]

Ada beberapa buting aliran dalam Agama Buddha:

 1. Buddha Theravada
 2. Buddha Mahayana: Zen
 3. Buddha Vajrayana

Buddha Théravada[babak | babak asal-mulanya]

Artikal utama: Buddha Théravada

Aliran Théravada tu aliran nang baisian mazhab Buddha nang panuwastu nang masih ada sampai wayah naya, dan gasan beberapa abad mendominasi Sri Langka dan wilayah Asia Tenggara (sebagian dari Cina bagian barat daya, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Indonésia dan Muangthai) salian jua sahagian Viétnam. Selain itu terkenal jua di Singapura dan Australia.

Sudut Bahasa[babak | babak asal-mulanya]

Istilah Théravada tu asalnya dari Bahasa Pali nang terdiri atas dua kata yaitu théra dan vada. Théra artinya sesepuh khususnya sesepuh nang bahari-bahari, dan vada artinya perkataan atau ajaran. Jadi Theravada artinya tu Ajaran Buhan Sesepuh.

Istilah Théravada muncul sabagai salah satu aliran Agama Buddha dalam Dipavamsa, catatan awal sajarah Sri Langka pada abad ke-4 Masehi. Istilah ini tercatat jua dalam Mahavamsa, sebuah catatan sajarah penting nang berasal dari abad ke-5. Diyakini Théravada tu merupakan wujud lain dari salah satu aliran Agama Buddha terdahulu yaitu Sthaviravada (Bahasa Sanskerta: Ajaran Buhan Sesepuh), sebuah aliran Agama Buddha awal nang terbentuk pada Sidang Agung Sangha ke-2 (443 SM), salian jua merupakan wujud dari aliran Vibhajjavada nang artinya Ajaran Analisis (Doctrine of Analysis) atawa Agama Akal Budi (Religion of Reason).

Sejarah[babak | babak asal-mulanya]

Sejarah Théravada kada kawa lepas dari sajarah Buddha Gotama sabagai pendiri Agama Buddha. Setelah Sang Buddha parinibbana (543 SM), tiga bulan imbah itu diadaakan Sidang Agung Sangha (Sangha Samaya).

Diadaakan pada tahun 543 SM (3 bulan imbah bulan Mei), berlangsung selama 2 bulan. Dipimpin oleh Y.A. Maha Kassapa dan dihadiri oleh 500 urang Bhikkhu nang semunyaan Arahat. Sidang diadakan di Guha Satapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang agung ini ni adalah Raja Ajatasatu. Tujuan Sidang yaitu mahimpun Ajaran Sang Buddha nang diajarakan kapada urang nang berlainan, di wadah nang berlainan dan dalam waktu nang berlainan jua. Maulangi Dhamma dan Vinaya supaya Ajaran Sang Buddha tetap murni, nahap, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Y.A. Upali maulangiVinaya dan Y.A. Ananda maulangi Dhamma.

Sidang Agung Sangha ke-2, tahun 443 SM , di mana pamulaan Buddhisme mulai terbagi manjadi 2. Di satu sisi kalumpuk nang handak ada perubahan beberapa peraturan kecil dalam Vinaya, di sisi lain kalumpuk nang handak mempertahanakan Vinaya supaya tetap kaitu-kaitu aja. Kelompok nang handak perubahan Vinaya memisahakan diri dan dikenal lawan ngaran Mahasanghika nang merupakan cikal-bakal Mahayana. Sedangkan nang mempertahaankan Vinaya disebut Sthaviravada.

Sidang Agung Sangha ke-3 (313 SM), diumpati oleh kalumpuk Sthaviravada aja. Sidang ini memutusakan gasan kada maubah Vinaya, dan Moggaliputta Tissa sabagai pimpinan sidang menuntungakan buku Kathavatthu nang berisi penyimpangan-penyimpangan dari aliran lain. Saat itu pula Abhidhamma dimasukakan. Imbah itu ajaran-ajaran ini ditulis dan disahkan oléh sidang. Imbah itu Y.M. Mahinda (anak lakian Raja Asoka) membawa Tipitaka ini ke Sri Langka tanpa ada nang hilang sampai wayah ini dan menyebarakan Buddha Dhamma di sana. Di sana ajaran ini dikenal sabagai Théravada.

Kitab Suci[babak | babak asal-mulanya]

Kitab Suci nang dipergunaakan dalam agama Buddha Théravada adalah Kitab Suci Tipitaka nang dikenal sabagai Kanon Pali (Pali Canon). Kitab suci Agama Buddha nang panuwastu, nang diketahui sampai wayah naya, ditulis dalam Bahasa Pali, nang terbagi dalam 3 kalumpuk ganal (nang disebut sabagai "pitaka" atau "keranjang") yaitu: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Karena terdiri dari 3 kalumpuk tersebut, maka Kitab Suci Agama Buddha dingarani Tipitaka (Pali).

Ajaran[babak | babak asal-mulanya]

Ajaran dasar dikenal sabagai Empat Kebenaran Mulia:

 • Dukkha Ariya Sacca (Kebenaran Arya soal Dukkha),
 • Dukkha Samudaya Ariya Sacca (Kebenaran Ariya soal Asal Mula Dukkha),
 • Dukkha Nirodha Ariya Sacca (Kebenaran Ariya soal Terhentinya Dukkha),
 • Dukkha Nirodha Ariya Sacca (Kebenaran Ariya soal Jalan nang Menuju Terhentinya Dukkha).

Secara umum sama lawan aliran Agama Buddha nang lain, Théravada mengajarakan soal pembébasan akan dukkha (penderitaan) nang ditempuh lawan menjalanakan sila (kemoralan), samadhi (konsentrasi) dan panna (kebijaksanaan).

Agama Buddha Théravada wastu maakui Buddha Gotama sabagai Buddha sajarah nang hidup pada masa nang wahini. Biarpun kaitu Théravada maakui pernah ada dan akan muncul jua Buddha-Buddha lainnya.

Dalam Théravada terdapat 2 jalan nang kawa ditempuh gasan mencapai Pencerahan Sempurna yaitu Jalan Arahat (Arahatship) dan Jalan Kebuddhaan (Buddhahood).

Buddha Mahayana[babak | babak asal-mulanya]

Artikal utama: Buddha Mahayana
Patung Buddha Tian Tan. Vihara Po Lin, pulau Lantau, Hong Kong

Sutra Teratai merupakan rujukan sampingan penganut Buddha aliran Mahayana. Tokoh Kwan Im nang artinya "maha mendengar" atawa ngaran Sansekertanya "Avalokiteśvara" merupakan tokoh Mahayana dan dipercayai telah menitis beberapa kali dalam alam manusia gasan memimpin umat manusia ke jalan kebenaran. Sidin dibariakan sifat-sifat keibuan nang kaya penyanang dan lemah limambut. Menurut sajarahnya Avalokitesvara tu urang lakian murid Buddha, tapi imbah pengaruh Buddha masuk ke Cina, tokoh ini lambat-laun berubah jadi sosok feminin dan dihubungakan lawan legenda nang ada di Cina sabagai seurang dewi.

Penyembahan kapada Amitabha Buddha (Amitayus) merupakan salah satu aliran utama Buddha Mahayana. Sorga Barat merupakan tempat tujuan umat Buddha aliran Sukhavati imbah buhannya tu meninggal dunia lawan berkat kebaktian buhannya terhadap Buddha Amitabha di mana buhannya kada usah lagi mengalami proses reinkarnasi dan dari sana menolong semunyaan makhluk hidup nang masih menderita di bumi.

Buhannya tu mempercayai bahwasanya buhannya tu akan lahir semula di Sorga Barat gasan mehadangi saat Buddha Amitabha membariakan khotbah Dhamma dan Buddha Amitabha akan memimpin buhannya tu ke tahap mencapai 'Buddhi' (tahap kesempurnaan di mana kejahilan, kebencian dan ketamakan kadada lagi). Ini ni merupakan pemahaman Buddha nang paling dikatujui oleh urang Cina.

Seurang Buddha tu lain déwa atawa makhluk suci nang meunjuki manusia kesejahteraan. Semunyaan Buddha adalah pemimpin segala kehidupan ke arah mencapai kebébasan dari kesengsaraan. Hasil amalan ajaran Buddha inilah nang akan membawa kesejahteraan gasan nang meamalakannya.

Ujar Buddha Gautama, kenikmatan Kesadaran Nirwana nang dicapai sidin di bawah pohon Bodhi, tersedia gasan semunyaan makhluk lamunnya buhannya tu dilahirakan jadi manusia. Menekanakan konsép ini, aliran Buddha Mahayana khususnya merujuk kapada banyak Buddha salian jua bodhisattva (makhluk nang baisi tékad gasan Kesadaran tetapi menangguhkan Nirvana buhannya supaya kawa membantui urang lain di jalan itu). Dalam Tipitaka suci - intipati naskah suci Buddha - kada terhitung jumlah Buddha nang bahari-bahari dan hidup buhannya sudah disebut, termasuk Buddha nang dudi, Buddha Maitréya .

Hari Raya[babak | babak asal-mulanya]

Ada empat hari raya besar dalam Agama Buddha. Namun suma ada sabutingannya nang dikenal luas masyarakat Indonésia yaitu Hari Raya Trisuci Waisak, sekaligus sabutingannya hari raya umat Buddha nang dijadiakan hari libur nasional Indonésia setiap tahunnya.

Waisak[babak | babak asal-mulanya]

Penganut Buddha merayaakan Hari Waisak nang merupakan peringatan 3 peristiwa, yaitu: hari kelahiran Pangéran Siddharta (ngaran sebelum sidin jadi Buddha), hari pencapaian Penerangan Sempurna Pertapa Gautama, dan hari Sang Buddha wafat atawa mencapai Nibbana/Nirwana. Hari Waisak dikenal jua lawan ngaran lain kaya Visakah Puja atawa Buddha Purnima di India, Vésak di Sri Langka, Malaysia dan Singapura, Visakha Bucha di Muangthai. Nama ini diambil dari bahasa Pali "Wésakha", nang terkait jua lawan "Waishakha" dari bahasa Sanskerta.

Kathina[babak | babak asal-mulanya]

Hari raya Kathina tu merupakan upacara persembahan jubah gasan Sangha imbah menjalani Vassa. Jadi imbah masa Vassa tuntung, umat Buddha memasuki Masa Kathina atawa Bulan Kathina. Dalam kesempatan ini, selain membariakan persembahan jubah Kathina, umat Buddha gén berdana jua gasan keperluan pokok buhan Bhikkhu, perlangkapan vihara, dan berdana gasan perkembangan dan kemajuan Agama Buddha.

Asadha[babak | babak asal-mulanya]

Kebaktian gasan memperingati hari besar Asadha disebut Asadha Puja / Asalha Puja. Hari Raya Asadha, diperingati 2 (dua) bulan imbah Hari Raya Waisak, gasan memperingati kejadian nang mennangkut kehidupan Sang Buddha dan ajaran sidin, yaitu gasan pertama kalinya Sang Buddha membabarakan Dharma sidin gasan 5 pertapa (Panca Vagiya). Kelima pertapa tersebut yaitu Kondanna, Bhadiya, Vappa, Mahanama dan Asajji, dan imbah mendangarakan khotbah Dharma, buhannya mencapai arahat, dan terbentuklah Arya Sangha (Persaudaraan Para Bhikkhu Suci).

Magha Puja[babak | babak asal-mulanya]

Hari Besar Magha Puja memperingati disabdaakannya Ovadha Patimokha, Inti Agama Buddha dan Étika Pokok buhan Bhikkhu. Sabda Sang Buddha di muka 1.250 Arahat nang semunyaan arahat tersebut ditasbihakan surangan oleh Sang Buddha (Ehi Bhikkhu), nang kehadirannya itu tanpa diundang dan tanpa ada perjanjian satu lawan nang lain terlebih dahulu, Sabda Sang Buddha bertempat di Vihara Veluvana, Rajagaha.

Tempat Ibadah[babak | babak asal-mulanya]

Tempat ibadah Agama Buddha disebut Vihara.

Agama Buddha di Kalimantan Selatan[babak | babak asal-mulanya]

Bahari tu ada Kerajaan Tanjungpuri di Tanjung, Tabalong. Kerajaan ini bercorak Buddha, jar karena didirikan oleh buhan pendatang bersuku Melayu dari Kedatuan Sriwijaya. Peninggalan bercorak Buddha di Kalimantan Selatan nang paling nyata yaitu Candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan, Tapin. Di parak situ, di daérah aliran Sungai Amas, ditamuakan jua sebutingan arca Buddha Dipangkara nang ada tulisan baaksara Pallawa, batulisan "siddha" (mun langkap seharusnya "jaya siddha yatra" nang artinya "perjalanan ziarah nang mendapatakan barakah"). Bahari kala daérah itu kekuasaan Kerajaan Negara Daha nang diperkiraakan beragama Syiwa-Buddha.

Tapi imbah Pangeran Samudera masuk Islam, agama-agama lawas (Hindu, Buddhisme) mulai ditinggalakan urang. Wayah naya di Kalimantan Selatan, kebanyakan umat Buddha tu nang katurunan Cina. Ada jua sepalih Orang Dayak Dusun Balangan di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan nang baagama ini.