Kerestén

Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sabuting palang salib Kerestén

Agama Kerestén[1][2] atawa Nasrani (Maanyan: Karistén) adalah sabuah kaparcayaan nang bapingkut lawan ajaran, hidup, marista, wapat wan kabangkitan Yesus Kristus atawa Isa Almasih. Agama nang ini parcaya bahua Yesus Kristus adalah Tuhan wan Mesias (Almasih), juru salamat gasan sabarataan umat manusia, nang manabus umat manusia tumatan dosa. Bubuhannya ba’ibadah di garéja wan Kitab Suci bubuhannya adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus panambayannya dikiau Kerestén (Kristen) di Antiokia (Kisah Para Rasul 11:26).

Agama Kerestén tamasuk dalam kalompok agama Abrahamik. Agama Kerestén bapingkut lawan hidup, ajaran, kamatian wan panyaliban, kabangkitan, wan kanaikan Yesus urang Nazaret ka surga, nangkaya dipadahakan dalam Parjanjian Hanyar. Umat Kerestén parcaya bahwa Yésus adalah Mésias nang dinubuatakan dalam Parjanjian Lawas (atawa Kitab suci Yahudi). Kakeresténan adalah monoteisme, nang parcaya lawan talu ikung pribadi (sacara teknis dalam bahasa Yunani hypostasis) Tuhan atawa Tritunggal. Tritunggal ditagasi pamulaannya wayah Konsili Nicea Panambayan (325) nang dihimpun ulih Kaisar Rumawi Konstantin I.

Urang nang mamagut agama Kerestén parcaya bahwa Yesus Kristus atawa Isa Almasih adalah Tuhan wan Juru salamatnya, awan jua mamingkut ajaran nang disampayakan Yesus Kristus. Yesus Kristus diyakini sabagai pandiri jamaah (geréja) wan pamimpin garéja nang abadi (Injil Matius 18: 18-19)

Panganut agama Kerestén jua parcaya lawan janji Yesus Kristus nang pacangan datang pulang kadua kalinya sabagai Raja wan Hakim atas dunia nangini. Nangkaya jua agama Yahudi, bubuhannya manjunjung ajaran moral nang tatulis dalam Sapuluh Parintah Tuhan.

Murid-murid Yesus Kristus panambayannya disambat Kerestén sawayah bubuhannya bakumpul di Antiokia (Kisah Para Rasul 11: 26c).

Limbah wapatnya Yesus, kapamimpinan urang Kerestén ditarusakan liwat panunjukan Petrus ulih Yesus. Imbah Petrus maninggal, ditarusakan ulih bubuhan uskup nang dipimpin ulih uskup Roma. Syahadat bubuhannya manyambat kaparcayaan kapada misteri Allah Tritunggal nang Mahakudus, yakni Bapa, Anak (Yesus Kristus), Roh kudus, Garéja nang asa, kudus, katolik, apostolik; pangampunan dosa, kabangkitan badan, kahidupan kakal.

Imbah itu, Garéja Kerestén maalami dua kali pacah ganal: pacah nang panambayan wayah tahun 1054 antara Garéja Barat nang bapusat di Roma (Gareja Katolik Roma) lawan Garéja Timur (Garéja Ortodoks Timur) nang bapusat di Konstantinopel (wayah ini disambat Turki). Pacah nang kadua antara Garéja Katolik wan Garéja Protestan tahun 1517 wayah Martin Luther mamprotes ajaran Garéja nang dianggap sidin sudah manyimpang tumat kabanaran.

Banyak pang sudah denominasi Garéja nang ada wayah damini manyadari bahwa kajadian bapacahan naitu malahan manyimpang tumatan pasan Yesus nang mandoaakan kasatuan di antara bubuhan pangikutnya (liati Injil Yohanes 17:20-21, "Dan bukan gasan mereka ini saja Aku berdoa, tetapi jua gasan urang-urang, nang percaya kapada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua manjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka jua di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah nang telah mengutus Aku.") Doa nang ini kaina dudi manjadi dasar ulih garakan ekumenisme nang dimulai pamulaan abad ka-20.

Sejarah[babak | babak asal mulanya]

Agama Kerestén bamula tumatan pangajaran Yesus Kristus sabagai tatuha utama agama naini. Yesus diranakakan di kuta Betlehem nang baandak di banua Palestina sakitar tahun 4-8 SM, wayah pamarintahan raja Herodes. Umat Keresten parcaya bahua Yesus diranakakan matan rahim bibinian dara, Maria, nang ditiananakan ulih Roh Kudus. Tumatan umur tiga puluh tahun, salawas tiga tahun Yesus bahutbah wan ma’ulah mukjizat lawan banyak urang, ba’imbayan wan duawalas ikung rasulnya. Yesus nang samagin dipinandui tagal dimuari ulih bubuhan Farisi, nang limbah itu bakomplot handak manyalibakan Yesus. Yesus wapat disalib di umur 33 tahun, tapi imbah itu ujah panganut agama Kerestén, Sidin bangkit matan kubur batarus naik ka surga.

Imbah wapatnya Yesus Kristus itu pang, rasul-rasul batumat mandakwahakan ajaran Yesus ka mana-mana, nang manjadi hasilnya, jamaah panambayan Kerestén, sajumlah bangsa tiga ribu ikung, dibaptis. Tagal, di masa-masa pamulaan tumbuhnya, agama Kerestén dirasa sabagai ancaman makanya am bubuhan Kerestén tatarusan disasahi wan dianiaya ulih pamarintah Rumawi wayah itu. Banyak bapa Garéja nang jadi korban kakajaman kakaisaran Rumawi manjadi martir, yaitu rila disiksa awan jua dihukum mati marga mampartahanakan imannya, nangkaya Santo Ignatius urang Antiokia nang dihukum mati dijadiakan makanan singa.

Masa itu, kaparcayaan nang tumbuh di Rumawi adalah paganisme, di mana adanya konsep ‘balas jasa langsung’. Tagal karna gancangnya para rasul mandakwahakan ajaran Kerestén, bagagémétan agama ini mulai batumbuh jumlahnya, sahingga pamarintah Romawi samagin taancam ulih adanya agama Kerestén. Pamarintah Rumawi jua ba’usaha mahinyik, wan jua manangati adanya agama Kerestén, karna umat Kerestén kada hakun manyambah Kaisar, wan jua ma’ulah ngalih kakuasaan Rumawi. Salain nitu, paganisme wan ramalan-ramalan nang sudah ada tumatan zaman Republik bahari nang dipakai sabagai alat-alat propaganda wan pambanaran samunyaan parigal panguasa atawa jua jadi alasan kagagalan panguasa, sudah kada mampan lagi lawan kadudukan agama Kerestén. Makanya am, di masa wayah itu, banyak umat Kerestén nang dibunuh sabagai usaha pamarintah Romawi sagan manatak batang agama Kerestén. Pandakwah utama agama Kerestén wayah itu adalah Rasul Paulus, nang paling cangkal mandakwahakan ajaran Kerestén ka buncu-buncu dunia.

Di wayah itu, datang masa-masa kakadapan (192-284), dimulai tumatan wayah Kaisar Commodus sampay wayah Kaisar Diocletian. Masa ini urang-urang wayah itu kahilangan kaparcayaan kapada konsep balas jasa langsung nang dianut di Paganisme, sahingga agama Kerestén gin samagin dikatujui. Sampay ahirnya di wayah tahun 313, Kaisar Konstantinus mambulihakan adanya agama Kerestén wan jua sidin saurang nang maminta diparmandiakan, imbah itu 80 tahun sasudah sidin bakuasa, Kaisar Theodosius manangati semenyaan bantuk paganisme wan manatapakan agama Kerestén jadi agama nagara.

Sabagai agama rasmi nagara Kakeresténan samagin manyabak hancap bujur. Tapi pangah Garéja jua gin mulai tapacah-pacah sawayah cungulnya bamacam aliran (bidaah). Sabuting cara manikin bidaah adalah lawan cara diadaakannya Konsili Nicea nang panambayan tahun 325 M. Konsili Nicea mahasilakan pangakuan iman sabarataan umat Kerestén nang panambayan, sabagai tanda parsatuan Kerestén universal nang dibédaakan matan umat-umat Kerestén nang bidaah. Sabuting contohnya adalah bidaah Arianisme, nang manjadi kasayahan (krisis) bidaah paling ganal wayah itu, itu pang nang manjadi alasan utama diadaakannya Konsili Nicea nang panambayan ini.

Wayah Karajaan Rumawi mulai runtuh wan rakay, Garéja Kerestén tatap haja batahan. Wayah abad ke-11 kajadian dalam Perang Salib wayah prajurit perang salib nang kajam manjadi sajarah kadap agama Kerestén nang sampay wayah ini gin masih banyak disasali urang banyak. Perang Salib adalah perang agama antara Kerestén wan Islam. Dicetusakan panambayan ulih Paus Urbanus II, Perang Salib I batujuan marabut pulang kota suci Yerusalem matan kakuasaan Islam, kota nang manjadi tampat tujuan baziarah paling panting umat Kerestén wayah itu.

Pahadangan itu jua, di bagian timur Karajaan Romawi, tatap batahan Gareja nang disambat Yunani atawa Ortodoks, nang sudah mawartaakan injil di banua Rusia mulai bapisah pada balahan barat nang ada di bawah pimpinan Gareja Roma. Kajadian pamisahan ini wayah tahun 1054. Gareja Ortodoks ini sabujurnya kada umpatan atawa kada pati satuju adanya Perang Salib, makanya am bubuhan Ortodoks sampay wayah ini ba’isi tungkaran (sektor) surang di dalam kota lawas Yerusalem nang dikuasai Islam waktu itu.

Pahadangan itu pulang, wayah tahun 1460 panamuan parcitakan ulih Gutenberg manyababakan Kitab Suci kawa tajangkau gasan sabarataan urang. Subalumnya, Kitab Suci dibatasi ulih Garéja kapada umat, nang sabujurnya batujuan gasan manikin bidaah nang manjadi krisis ganal di dalam tubuh Garéja wayah itu. Wayah itu Kitab Suci gin tikas dibacaakan di Garéja wan manjadi sumber gasan bahutbah haja.

Wayah itu jua, banyak bujur pihak-pihak kada batanggungjawab nang mamakay kadudukan di dalam Garéja Barat (Katolik) sabagai sumber kakuasaan, nang sacara kada langsung mambari supan Garéja. Pajabat-pajabat tinggi di dalam Geréja samagin tapangaruh mamantingakan kapantingan kaduniaan haja sahingga samagin manyaléwéng tumat ajaran dasar Garéja Katolik. Banyak oknum nang bakadudukan panting di dalam Gareja manggunaakan kakuasaannya sakahandak hati sampay merugiakan banyak umat wayah itu. Itu pang nang ma’ulah banyak umat Kerestén sangkal wan jua mamprotes sarta manuntut pambaharuan. Banyak jua umat nang mulai tapikir bahwa sabuting usaha gasan mandatangakan pambaharuan di dalam Garéja awan cara mambari’i Kitab Suci gasan urang banyak.

Puncak panyalahgunaan ajaran Garéja dimulai wayah adanya tukar-jual surat indulgensia. Gawian ini sabujurnya gin siwah lawan ajaran iman Garéja Katolik. Martin Luther, sidin sa’ikung rahib nang mulai maambil kaputusan handak manggawi pambaharuan awan cara ma’ulah pambarontakan kapada Garéja Katolik, imbah itu jua sidin mambangun garéja tandingan hanyar. Urang nang lainnya Ignatius Loyola, pandiri ordo Jesuit dalam Garéja Katolik, ba’usaha ma’ulah pambaharuan tumat dalam haja, caranya sidin mambari’i pandidikan teologi Kerestén nang pisit gasan para klerus, nang utama maasi bujur-bujur kapada otoritas wan ajaran Garéja, supaya gawian nang korup dalam Garéja bakurang wan kada manjadi-jadi lagi. Konsili Trente, sabuting konsili (ijma) nang diadaakan sabagai reaksi atas reformasi Martin Luther, di situ reformasi Martin Luther dianggap ulih Garéja Katolik sabagai gawian nang maulah tanjuh rusaknya kaadaan kakeresténan. Dalam Konsili Trente nang ini ajaran iman Garéja Katolik ditagasakan (tamasuk kanonisasi paling pandudian Alkitab Katolik) gasan manikin wan mangurangi bamacam panyalahgunaan nang sakahandaknya dalam Garéja.

Wayah Martin Luther mantarjamahakan Kitab Suci manjadi bahasa Jerman, pangikut-pangikutnya mulai ba’isi pandangan nang babéda-béda kapada Kitab Suci intu, imbah itu pulang ada jua tapalampang panafsiran antara umat nang sa’ikung lawan umat nang lainnya, sabuting kasusnya lagi adanya tapalampang antara denominasi protestan reformed-nya Zwingli wan denominasi anabaptis, reformed-nya Calvinis wan Arminian, wan jua masih banyak lagi tapalampang nang lainnya. Ini pang nang ma’ulah agama Kerestén Protestan wayah damini banyak tabagi-bagi lagi manjadi denominasi-denominasi.

Cakang-cakang utama[babak | babak asal mulanya]

Agama Kerestén tamasuk agama nang banyak ba’isi tradisi agama nang bavariasi manurut budaya, awan jua kaparcayaan wan aliran nang jumlahnya ribuan. Salawas dua milenium, Kakeresténan sudah batumbuh manjadi talu cakang utama:

Imbah itu pulang ada jua bamacam garakan hanyar nangkaya Bala Kasalamatan, Garéja Masehi Advent Hari Katujuh, Mormon, Saksi-Saksi Yehuwa, awan jua bamacam aliran nang cungul wayah pandudian abad ka-19 jua abad ka-20.

Catatan batis[babak | babak asal mulanya]

  1. ^ dialek Banjar Kuala dalam: Abdul Jebar Hapip, Kamus Banjar Indunisia, Cetakan V - Banjarmasin, PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2006
  2. ^ (Banjar) Doea kali 52 tjeritaan toematan di kitab Allāh. Bandjermasin: Rynsch Zendeling-Genootschap. 1865. 

Kakait luar[babak | babak asal mulanya]