Basa Japang

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan

Bahasa Japang Pasal suara ini dangarakan (日本語; romaji: Nihongo) adalah sabuah basa Asia Timur nang jumlah pamandirnya kurang labih 125 juta jiwa, Bahasa Japang adalah basa nang rasmi digunaakan di Japang. Basa Japang targulung dari basa-basa Japunik, nang bahubungan ka kalumpuk basa-basa lain, tarutama bangat lawan basa Korea wan masih dipardabatakan urang ka dalam rumpun basa Altaik.

Bahasa Japang dipandirakan jua ulih sapalih panduduk nagara nang suah dijajahnya nang kaya Korea wan Republik Cina. Inya jua hingkat didangarakan di Amirika Sarikat (California, Hawaii) wan jua Brasil akibat imigrasi urang Japang ka situ. Namun katurunan bubuhannya nang disabut "nisei" (二世, generasi kadua), kada lagi fasih lagi bapandir Bahasa Japang.

Sadikit dikatahui dari basa prasajarah, atawa ngintu partama kali kalihatan di Japang. dukumin-dukumin basa Cina nang dari abad katiga dicatat babarapa kata-kata basa Japang, tapi tulisan-tulisan nang panting kada tatamu sampai ahirnya ditamuakan urang pada abad nang kadalapan. Salama Pariudi Heian (794-1185), Basa Cina baisi sabuah pangaruh nang mayu ganal lawan kusa kata wan funulugi pas basa Japang nang dahulu. Ahir basa Japang partangahan (1185-1600) talihat paubahan pada panampilan-panampilan nang mambawanya ka basa mudirin, lawan di waktu ngintulah masuknya partama kali kata-kata pinjaman dari Irupa, lugat nang standar bagarak dari wilayah Kansai ka Edo (Tokyo Mudirin) dairah nang pamulaan basa Japang mudirin piriudi (awal abad katujuh balas sampai abad kasambilanbalas). Diikuti ahir 1853 pada Isulasi Paksa Japang, nang mangalir kata-kata pinjaman dari basa-basa Irupa nang talah manambah haratnya, kata-kata pinjaman Basa Inggris kususnnya talah manjadi rancak, wan kata-kata basa Japang dari asal kata basa Inggris talah barkambang dangan luas.

Susunan kata biasanya Subjek-Objek-Kata Gawi, wan struktur kalimat adalah ulasan-tupik. Akhir kalimat digunaakan gasan manambah imusiunal atawa impatik nang kuat, atawa maulah partanyaan-partanyaan."Kata Banda" kadada baisi gramatikal bilangan atawa janis kalamin. "Kata Gawi" dihubungakan, tarutama masa wan bantuk, tapi lain urang. Basa Japang sama lawan kata-kata sifat dihubungakan jua. Basa Japang mampunyai sistim nang kumplit pada sabutan-sabutan kahurmatan lawan bantuk-bantuk kata gawi wan kusa kata gasan manunjukakan status kaluarga pamandir, pandangar, wan manyabutakan urang-urang.

Basa Japang kadada baisi silsilah hubungan lawan Basa Cina, tapi mambuatnya luas manggunaakan karakter-karakter Basa Cina, atawa kanji (漢字). Dalam sistim panulisannya, wan sabagian ganal kusa katanya maminjam lawan Basa Cina, tasimbaya lawan kanji, sistim panulisan kata Basa Japang, tarutama panggunaan dua silabic (atawa muraik) naskah-naskah, hiragana (ひらがな atawa 平仮名) wan katakana (カタカナ atawa 片仮名?). Sistim angka manguna'akan kabanyakan angka-angka Arab, di samping ngintu manggguna'akan angka-angka tradisiunal jua. Waktu dahulu Basa Japang sadikit haja masih nang mampalajarinya sabalum Gagasan Ikunumi Japang pada tahun 1980han. Pas ngintulah, majunya parkambangan kultur budaya Japang, sahingga wayahini banyak urang-urang nang mampalajari Basa Japang.

Adapun Bahasa Japang ngintu tabagi kapada dua bantuk yaitu "Hyoujungo" (標準語), patuturan standar, dan '"Kyoutsugo" (共通語), patuturan umum. Hyoujungo adalah bantuk nang diajarakan di sakulah, digunaakan di televisi wan sagala pahubungan rasmi.

Tulisan basa Japang[babak | babak asal-mulanya]

Tulisan basa Jepang barasal matan tulisan basa Cina nang dipinanduakan pada abad kaampat Masehi. Sabalum ini, urang Japang kada baisi sistim panulisan saurangan.

Tulisan Jepang tabagi kapada talu:

  • aksara Kanji (漢字) nang berasal matan China
  • aksara Hiragana (ひらがな) wan
  • aksara Katakana (カタカナ); kaduanya ba'unsur daripada tulisan kanji wan dikambangkan pada abad kadalapan Masihi ulih ruhaniawan Buddha hagan manulung melafazkan karakter-karakter China.

Kadua aksara padudian ini biasa disambat kana dan keduanya tapangaruhi fonetik basa Sansekerta. Hal ini magun kawa ditiring dalam urutan aksara Kana. Salain ngintu, ada pulang sistim alih aksara nang disambat rumaji .

Bahasa Japang nang kita patuh wayahini , ditulis lawan manggunakan kumbinasi aksara Kanji, Hiragana, wan Katakana. Kanji dipakai hagan manyatakan arti dasar matan kata (baik barupa kata banda, kata gawi, kata sifat, atawa kata sandang). Hiragana ditulis imbah kanji hagan ma'ubah arti dasar matan kata itu, dan marasukkannya lawan paraturan tata basa Jepang.

Kana[babak | babak asal-mulanya]

Aksara Hiragana wan Katakana (kana) baisi urutan kaya dibawah ngini, baisi 46 set huruf masing-masing. Kaduanya (Hiragana wan Katakana) kada baisi arti apapun, kaya huruf dalam Bahasa Indunesia, malambang'akan suatu bunyi tartentu haja, maskipun ada jua kata-kata dalam bahasa Japang nang tardiri matan satu 'suku kata', kaya me (mata), ki (puhun), ni (dua), wan lain-lain. Huruf ngini dilajari pada tingkat pra-sakolah (TK) di Japang.

Kanji[babak | babak asal-mulanya]

Banyak banar kanji yang diambil matan Tiongkok, sahingga manimbul'akan banyak kangalihan dalam mambacanya. Dai Kanji Jiten tu kamus kanji pangganalnya nang suah diulah, wan baisi 30.000 kanji. Kabanyakan kanji sudah punah, tardapat di kamus haja, wan tarbatas banar pmakaiannya, nang kaya pada panulisan suatu nama urang.

Ulih karna nang kaya itu Pamerintah Japang baulah paraturan hanyar manganai jumlah aksara kanji dalam Joyō Kanji atawa kanji sahari-hari nang dibatasi panggunaannya sampai 1945 huruf haja. Aksara kanji malambangkan suatu arti tartantu. Suatu Kanji kawa dibaca sacara dua bacaan, yaitu Onyōmi (ambilan matan cara baca Cina) wan Kunyōmi (cara baca asli Japang). Satu kanji kawa baisi baberapa bacaan Onyomi wan Kunyomi.

Tanda Baca[babak | babak asal-mulanya]

Dalam kalimat bahasa Japang kadada spasi nang mamisah'akan antara kata wan kadada spasi nang mamisah'akan antara kalimat. Walaupun lain marupakan tanda baca nang baku, Tagal jua tatamu panggunaan tanda tanya wan tanda seru di akhir kalimat.

Tanda baca nang dikanal dalam bahasa Jepang:

。(句点/kuten) Fungsinya mirip lawan tanda baca titik nang gasan maakhiri kalimat. 、(読点/toten) Fungsinya handak mirip lawan tanda baca koma nang gasan mamisah'akan bagian-bagian nang panting dalam kalimat supaya tanyaman dibacai