Lompat ke isi

Ateisma

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Panulis Parancis abad ka-18, Baron d'Holbach adalah sa'ikung urang panambaian nang manyambat diri sidin ateis. Dalam buku The System of Nature (1770), sidin malukisakan alam basar dalam pangartian materialisma filsafat, determinisma nang kipit, dan ateisma. Buku nangini dan buku sidin Common Sense (1772) dikutuk ulih Parlemen Paris, wan sasalinannya disalukut di hadapan urang banyak.

Ateisma marupakan sabuting pandangan filosofi nang kada mamparcayai adanya Tuhan wan déwa-déwi[1] atawa jua ba'indah (manampik) lawan téisma.[2][3] Dalam pangartian nang paling luas, inya tutih kadada kaparcayaan lawan adanya diwa atawa Tuhan.[4][5]

Istilah atéisma baasal tumatan Bahasa Yunani ἄθεος (atheos), nang sacara marandahakan diguna'akan gasan manunjuk lawan siapa haja nang kaparcayaannya balawanan lawan agama/kaparcayaan nang sudah nahap di lingkungannya. Sawayah manyabaknya pamikiran bibas, sképtisisma ilmiah, wan kritik lawan agama, istilah atéis bamula dikhususakan gasan manunjuk lawan bubuhan nang kada parcaya lawan Tuhan. Urang nang panambaian mangaku sabagai "atéis" mancungul wayah abad ka-18. Di jaman wayah ini, ada pang bangsa 2,3% populasi dunia mangaku sabagai atéis, bubuhan nang lain pulang 11,9% mangaku sabagai nontéis.[6] Ada bangsa 65% urang Japang mangaku sabagai atéis, agnostik, atawa jua urang nang kada ba-agama; dan bangsa 48%-nya di nagara Rusia.[7] Parsintasi komunitas nangitu di Uni Irupa baantara 6% (Italia) sampai 85% (Swedia).[7]

Banyak urang atéis basikap curiga lawan adanya paristiwa paranormal marga kurangnya bukti émpiris. Bubuhan nang lain mambari'i alasan badasar pada filosofis, susial, atawa sajarah.

Di kabudayaan Barat, atéis karancakannya dianggap sabagai kada ba-agama (ireligius).[8] Babarapa aliran Agama Buddha kada suah manyambat istilah 'Tuhan' dalam bamacam upacara ritualnya, tagal dalam Agama Buddha konsép katuhanan nang dimaksud hintadi mangguna'akan istilah Nibbana.[9] Marga kaitu pang agama nangini rancak disambat agama atéistik.[10] Tapi pang banyak jua tumatan bubuhan urang nang ma-artiakan dirinya sabagai atéis bacundai lawan filosofi sékular pariannya humanisma,[11] rasiunalisma, dan naturalisma[12], kadada idéologi atawa kalakuan bakurinah nang dijunjung ulih samunyaan atéis.[13]

Asal Istilah[babak | babak asal-mulanya]

Kata Yunani αθεοι (atheoi), nang talihat di Surat Paulus lawan Jamaah di Efesus di atas papirus abad ka-3

Di wayah jaman Yunani bahari, kata sipat atheos (ἄθεος, baasal matan awalan ἀ- + θεός "tuhan") baarti "kada batuhan". Kata nangini batumat manunjuk lawan manampikakan tuhan nang disinghaja'akan dan batumat aktip wayah abad ka-5 SM, mamakai définisi "mamagat hubungan lawan tuhan/diwa" atawa "manampik tuhan/diwa". Tarjamahan modérn di téks-téks klasik bahanu manarjamahakan atheos sabagai "atéistik". Sabagai nomina abstrak, ta'ulih jua ἀθεότης (atheotēs), nang baarti "atéisma". Cicero mantransliterasi kata Yunani naitu ka dalam bahasa Latin atheos. Istilah naini rancak diguna'akan wayah bapapandiran antara umat Kerestén awal lawan bubuhan umat agama Yunani Kuna (Helenis), nang basasambatan sabagai atéis sacara marandahakan.[14]

Ateisma panambaian diguna'akan gasan manunjuk lawan "kaparcayaan batunggal" wayah pandudian abad ka-18 di Irupa, utamanya manunjuk kapada kahadaparcayaan lawan Tuhan monoteis.[15] Wayah abad ka-20, globalisasi mamparluas definisi istilah nangini hagan manunjuk kapada "kahadaparcayaan lawan samunyaan tuhan/diwa", tagal magun ai sacara umum gasan manunjuk ateisma sabagai "kahadaparcayaan lawan Tuhan (monoteis)".[16] Wayah dudi nangini, ta'ulih suatu gasakan di dalam galambang filosofi nang balain gasan mandéfinisiakan ba'asa atéisma sabagai "kadada kaparcayaan lawan diwa/diwi", daripada atéisma sabagai kaparcayaan nangitu sawrang. Définisi nangini wantar banar di antara komunitas atéis, tagal panggunaannya magun ai tabatas haja.[16][17][18]

Definisi wan Pambidaan[babak | babak asal-mulanya]

Sabuting gambaran nang manampaiakan hubungan antara definisi ateisma nahap/lamah lawan ateisma implisit/eksplisit. Ateis implisit kada baisi pamikiran ba-kaparcayaan lawan tuhan; sa'ikung urang nangkaya itu disambat sacara implisit sondér kaparcayaan lawan tuhan. Ateis eksplisit ma'ambil posisi kapada kaparcayaan lawan tuhan; sa'ikung urang nangitu kawa bahaliung gasan parcaya lawan tuhan (ateisma lamah), atawa jua ma'ambil posisi bahua tuhan kada ada (ateisma nahap).

Bubuhan pananulis babida-bida dalam mendefinisikan dan mangklasifikasi ateisma[19], yakni apakah ateisma merupakan suatu kaparcayaan batunggal atawa tikas katiadaan lawan kaparcayaan, dan apa ateisma parlu ba'indah nang sacara sadar dan eksplisit digawi. Bamacam kategori sudah disurung gasan mancuba mambida'akan macam-macam bantuk ateisma.

Ruang lingkup[babak | babak asal-mulanya]

Sapalih ambiguitas dan kontroversi nang ta'umpat dalam pendefinisian ateisma marga kangalihan mandapati konsensus dalam mendefinisikan kata-kata nangkaya diwa dan tuhan. Pluralitas dalam konsep katuhanan dan diwa manyababakan bida pamikiran gasan ma'andak kata ateisma. Dalam konteks teisma didefinisikan sabagai kaparcayaan lawan Tuhan monoteis, urang-urang nang parcaya lawan diwa-diwi lainnya bakal diklasifikasikan sabagai ateis. Kabalikannya jua, urang-urang Rumawi gin mandawa umat Keresten sabagai ateis lantaran kada manyambah diwa-diwi paganisma. Wayah abad ka-20, pandangan nang ini batumat ditinggalakan baimbaian lawan dianggapnya teisma meliputi sabarataan kaparcayaan lawan diwa/tuhan.[20]

Bagantung lawan apa nang bubuhan ateis indahakan (tampikakan), ma'indahakan ateisma kawa saputar tumatan maindahakan kaba'adaan tuhan/diwa sampai wan kaba'adaan konsep-konsep spiritual dan paranormal nangkaya nang ada di agama Hindu dan Buddha.[21]

Implisit dan eksplisit[babak | babak asal-mulanya]

Definisi ateisma gin bamacam-macam jua dalam halnya sajauh mana garang sa'ikung urang nangitu musti maambil posisi mengenai gagasan kabaradaan tuhan supaya inya dianggap sabagai ateis. Ateisma bahanu didefinisikan sacara luas gasan maliputi katiadaan kaparcayaan lawan kabaradaan tuhan/diwa. Definisi nang luas nangini kaina mamasukkan jua urang-urang nang kada ba'isi konsep teisma sabagai ateis. Di tahun 1772, Baron d'Holbach mamadahakan bahua "Samunyaan kakanakan diparanakakan sabagai ateis, lantaran bubuhannya nangitu kada tahu lawan Tuhan."[22] George H. Smith (1979) jua mansugestikan bahua: "Urang nang kada tahu lawan teisma adalah ateis lantaran inya kada parcaya lawan tuhan. Kategori nang ini jua bakal mamasukakan kakanak ba-kapasitas konseptual gasan mangarti isu-isu nang ta'umpat, tagal magun ai kada sadar lawan isu-isu nangkaya itu (sabagai ateis). Fakta bahua kakanak nangini kada parcaya lawan tuhan ma'ulah di'inya tutih pantas ai disambat ateis."[23] Smith ma'ulah istilah ateisma implisit gasan manunjuk lawan "kahada kaparcayaan teistik tanpa ba'indah nang sacara sadar digawi" dan ateisma eksplisit gasan manunjuk lawan definisi kahadaparcayaan nang digawi sacara sadar.

Dalam kabudayaan Barat, pandangan bahua kakanakan diparanakakan sabagai ateis merupakan pamikiran nang hanyar. Sabalum abad ka-18, kaba'adaan Tuhan ditarima sacara luas banar sadamintunya kaba'adaan ateisma nang bujur-bujur kada parcaya lawan Tuhan nangitu jadi tatakunan kaba'adaannya. Hal nangkaya ini disambat theistic innatism (pambawaan lahir teistik), yakni suatu nosi bahua samunyaan urang parcaya lawan Tuhan tumat diparanakanan. Pandangan nangini ba'isi konotasi bahua bubuhan ateis hanyalah bakulim lawan dirinya sawrang.[24] Ta'ulih jua sabuah posisi nang mangklaim bahua ateis pacang lakas parcaya lawan Tuhan mun di wayah krisis, bahua ateis parcaya lawan tuhan di wayah maninggal dunia, atawa jua bahua "kada ada ateis dalam liang palindungan perang (no atheists in foxholes)."[25] Sapalih pandukung pandangan nangini mangklaim bahua kauntungan antropologis agama ma'ulah manusia kawa ma'atasi ka'adaan nang ngalih talabih baik pang. Sapalih ateis manitikbaratkan pakta bahua ta'ulih banyak cuntuh nang mambukti'akan kabalikannya, di antaranya cuntuh-cuntuh "ateis nang bujur-bujur ba'ada di liang palindungan perang."[26]

Kuat dan lamah[babak | babak asal-mulanya]

Bubuhan filsuf pariannya Antony Flew[27], Michael Martin[16], dan William L. Rowe[28] mambida'akan antara ateisma nahap (positip) lawan ateisma lamah (negatip). Ateisma nahap adalah batamam-tamam mamadahakan bahua tuhan kada ada, lamun ateisma lamah meliputi sabarataan bantuk ajaran nonteisma lainnya. Ma'umpati kategorisasi nangini, siapa gin jua nang kahada teis kawa ai tamasuk ateis nang lamah atawa jua nahap.[29] Istilah lamah dan nahap nang ini merupakan istilah hanyar; tagal istilah nang sabanding nangkaya ateisma negatif dan positif sudah diguna'akan dalam bamacam literatur-literatur filosofi[27] dan apologetika Katolik (dalam artian nang sadikit babida).[30] Manggunakan batasan ateisma nangini, kabanyakan agnostik adalah ateis lamah.

Sawayah Martin, batamam-tamam mamadahakan bahua agnostisisma ba'isi bawaan ateisma lamah,[16] kabanyakan agnostik memandang pandangan bubuhannya tutih babida matan ateisma, nang bubuhannya lihat ateisma sama haja kadada bujurnya lawan teisma.[31] Ketidaktercapaian pangatahuan nang diparlukan gasan mambuktikan atawa mangulimakan kaba'adaan tuhan/diwa limbahanu dilihat sabagai indikasi bahua ateisma mamarlukan sabuah luncatan kaparcayaan. Respon ateis kapada argumen naini adalah bahua dalil-dalil kaagamaan nang kada tabukti saharusnya pang pantas mandapatkan ketidakpercayaan nang sama nangkaya jua kahadaparcayaan lawan dalil-dalil kada tabukti lainnya,[32] dan bahua ketidakterbuktian kaba'adaan tuhan kada ma'implikasikan bahua probabilitas kaba'adaan tuhan sama lawan probabilitas katiadaan tuhan.[33] Filsuf Skotlandia J. J. C. Smart bahkan ba'argumen bahua "limbahanu sa'ikung urang nang bujur-bujur ateis kawa manyambat dirinya sabagai sa'urang agnostik lantaran generalisasi skeptisisma filosofis kada ba'alasan nang kainanya mahalangi kita ba'ucap kita tahu apapun, kacawali mungkin kabanaran matematika dan logika formal."[34] Marga naitu, sapalih panulis ateis populer nangkaya Richard Dawkins mamilih gasan mambida'akan posisi teis, agnostik, dan ateis sabagai spektrum probabilitas kapada pernyataan "Tuhan ada" (spektrum probabilitas teistik).[35]

Dasar pamikiran[babak | babak asal-mulanya]

"Sa'ikung kakanak tumatan bubuhan garumbulan urang nang suah ditakuni sa'urang ahli astronomi siapa abah nang mambawanya ka dalam dunia ini. Cendekiawan naitu manunjuk langit dan sa'urang tuha nang parahatan baduduk, dan ba'ucap:
'Nang di sana adalah abah awakmu, dan nang itu adalah abah jiwamu.'
Kakanak lalakian nangitu mambalas:
'Napa nang di atas kita bukanlah urusan kita, dan ulun supan jadi anak matan urang nang tuhanya kaya itu!'
'Umay liwar kada babudi, kada handak maminandui abahmu, dan kada bapikir bahua Tuhan adalah panciptamu!' [36] Ilustrasi ateisma praktis dan asosiasi historisnya lawan amoralitas, judul "Supreme Impiety: Atheist and Charlatan", tumatan Picta poesis, ulih Barthélemy Aneau, 1552.

Batasan dasar pamikiran ateistik nang paling lumbah adalah antara ateisma praktis lawan ateisma teoretis. Bantuk-bantuk ateisma teoretis nang babida-bida ba'asal matan argumen filosofis dan dasar pamikiran nang babida-bida jua. Kabalikannya, ateisma praktis kada parlu lawan argumen nang spesifik dan kawa meliputi pengabaian dan ketidaktahuan awan pamikiran tentang tuhan/diwa.

Ateisma praktis[babak | babak asal-mulanya]

Dalam ateisma praktis atawa pragmatis, nang jua dipinandui sabagai apateisma, individu hidup sonder tuhan dan mamadahakan fenomena alam sonder mangguna'akan alasan paranormal. Ujar pandangan nangini, kaba'adaan tuhan kada pang dikulimakan, tagal kawa dianggap sabagai kada panting dan kada baguna; kadanya pang tuhan naitu mambari'i kita tujuan hidup, atawa jua mampangaruhi kahidupan sahari-hari.[37] Sabuting bantuk ateisma praktis lawan implikasinya dalam komunitas ilmiah adalah naturalisma metodologis, yaitu pa'ambilan asumsi naturalisma filosofis dalam metode ilmiah nang kada diucapakan lawan atawa jua sonder sacara hibak manarima atawa mamparcayainya."[38]

Ateisma teoretis[babak | babak asal-mulanya]

Ateisma teoretis sacara eksplisit mambari'i argumen menentang kaba'adaan tuhan, dan sacara aktif merespon lawan argumen teistik mengenai kaba'adaan tuhan, nangkaya pariannya argumen matan rancangan dan taruhan Pascal. Ta'ulih bamacam alasan-alasan teoretis gasan manampik kaba'adaan tuhan, utamanya sacara ontologis, gnoseologis, dan epistemologis. Suwalih naitu ta'ulih jua alasan psikologis dan sosiologis.

Argumen epistemologis dan ontologis[babak | babak asal-mulanya]

Ateisma epistemologis ba'argumen bahua urang kada kawa mangatahuani Tuhan atawa jua manantuakan kaba'adaan Tuhan. Dasar epistemologis ateisma adalah agnostisisma. Dalam filosofi imanensi, ketuhanan kada kawa dipisahakan tumatan dunia naitu sawrang, tamasuk jua pikiran sasa'ikung urang, dan kasadaran saban ikung urang takunci lawan subjek. Ujar bantuk agnostisisma naini, katarbatasan lawan perspektif naini mahalangi kasimpulan objektif apapun mengenai kaparcayaan lawan tuhan dan kaba'adaannya. Agnostisisma rasionalistik Kant dan Pencerahan wastu manarima ilmu nang dideduksi matan rasionalitas manusia. Bentuk ateisma naini ba'isi posisi bahua tuhan kada kawa dilihat sabagai suatu materi sacara prinsipnya, sahingga kada kawa dikatahuani apakah inya ada atawa kada. Skeptisisma, nang didasarkan lawan pemikiran Hume, bataman-taman mamadahakan bahua kapastian lawan sagala sasuatunya adalah kada mungkin, sahingga sa'ikung urang kada pacang suah mangatahuani kaba'adaan tentang Tuhan. Alokasi agnostisisma kapada ateisma adalah dipertentangkan; inya jua kawa dianggap sabagai pandangan dunia dasar nang independen.[37]

Argumen lainnya nang mandukung ateisma nang kawa diklasifikasikan sabagai epistemologis atawa jua ontologis meliputi positivisma logis dan ignostisisma, nang batamam-tamam mamadahan ketidakberartian atawa jua ketidakterpahaman istilah-istilah dasar nangkaya "Tuhan" dan pernyataan nangkaya "Tuhan adalah mahakuasa." Nonkognitivisma teologis ba'isi posisi bahua pernyataan "Tuhan ada" bukanlah suatu dalil, namun adalah mangaradau atawa jua sacara kognitif kada ba'arti.

Argumen metafisika[babak | babak asal-mulanya]

Ateisma metafisik didasarkan lawan monisma metafisika, yakni pandangan bahua realitas adalah wantu (homogen) dan kada kawa dibagi. Ateis metafisik absolut tamasuk ka dalam babarapa bantuk fisikalisma, sahingga sacara eksplisit manampikakan kaba'adaan makhluk-makhluk halus. Ateis metafisik relatif ba'indah sacara implisit konsep-konsep katuhanan ba'astilah didasarkan lawan ketidakkongruenan antara filosofi dasar bubuhannya lawan sifat-sifat nang biasanya ditujukan lawan tuhan, pariannya transendensi, sifat-sifat personal, dan ka'asaan tuhan. Contoh-contoh ateisma metafisik relatif meliputi panteisma, panenteisma, dan deisma.[39]

Epikouros rancak disambat sabagai urang nang panambaian ma'uraikan sacara taparinci masalah kajahatan. David Hume dalam buku sidin Dialogues Concerning Natural Religion (1779) mangutip argumen Epikouros dalam bantuk saliritan tatakunan [40] "Apa [Tuhan] baniat manampikakan kajahatan, tagal kada kawa? maka apakah inya impoten. Apakah inya kawa, tagal kada baniat? Maka apakah inya bahati culas. Apakah inya kawa wan baniat? maka tumatan manakah kajahatan?"

Argumen psikologis, sosiologis, dan ekonomi[babak | babak asal-mulanya]

Bubuhan filsuf nangkaya Ludwig Feuerbach[41] dan Sigmund Freud ba'argumen bahua Tuhan dan kaparcayaan ka'agamaan lainnya wastu ciptaan manusia, nang dicipta'akan gasan ma'umpati kahandak dan kaparluan psikologis dan emosi manusia. Hal naini jua merupakan pandangan banyak Buddhis.[42] Karl Marx dan Friedrich Engels, dipangaruhi ulih karya Feuerbach, ba'argumen bahua kaparcayaan lawan Tuhan dan agama adalah pungsi sosial, nang diguna'akan ulih panguasa gasan mahinyik kalas pakarja. Ujar Mikhail Bakunin, "pamikiran lawan Tuhan ma'implikasikan turunnya darajat akal manusia dan ka'adilan; inya marupakan negasi kabibasan manusia nang paling nahap, dan saparlunya pacangan ba'akhir di parbudakan umat manusia, dalam teori dan prakteknya." Sidin mambalikakan aforisma Voltaire nang terkenal nang babunyi jika "Tuhan kadada, maka adalah parlu gasan manciptakanNya", lawan cara manulis: "Jika Tuhan bujur-bujur ada, maka adalah parlu gasan mahapusnya."[43]

Argumen logis dan badasar bukti[babak | babak asal-mulanya]

Ateisma logis ba'isi posisi bahua bamacam konsep katuhanan, nangkaya tuhan personal dalam kakerestenan, dianggap sacara logis kada konsisten. Bubuhan ateis naini mambari'i argumen deduktif nang manantang kaba'adaan Tuhan, nang batamam-tamam mamadahakan kahadacucukan antara sifat-sifat Tuhan batunggal, pariannya kasampurnaan, status pancipta, kakakalan, kamahakuasaan, kamahatahuan, kamahabalaskasihan, transendensi, kamahaadilan, dan kamahapangampunan Tuhan.[44]

Ateis teodisi parcaya bahua dunia naini kada kawa dicucukkan lawan sifat-sifat nang ta'ulih di Tuhan dan diwa-diwi badimapa nang dibari'i ulih bubuhan teolog. Bubuhannya ba'argumen bahua kamahatahuan, kamahakuasaan, dan kamahabalaskasihan Tuhan kada pang cucuk lawan dunia nang hibak lawan kajahatan dan marista, dan kasih tuhan/diwa adalah kada kawa dilihat ulih banyak urang.[45] Argumen nang sama jua dipadahakan ulih Siddhartha Gautama, pandiri Agama Buddha.[46]

Argumen antroposentris[babak | babak asal-mulanya]

Ateisma aksiologis atawa konstruktif manampikakan kaba'adaan tuhan, dan kabalikannya manarima kaba'adaan "kamutlakan nang talabih tinggi" nangkaya kamanusiaan. Ateisma dalam bantuk ini maanggap kamanusiaan sabagai sumbar mutlak etika dan nilai-nilai, dan ma'ijinkan individu gasan ma'untungakan pamasalahan moral tanpa bagantung lawan Tuhan. Marx, Nietzsche, Freud, dan Sartre samunyaannya mangguna'akan argumen naini gasan menyebarkan pasar-pasan kabibasan, Übermensch, dan kabahagiaan tanpa kekangan.[37]

Sabuting kritik nang paling umum lawan ateisma adalah bahua manampikakan kaba'adaan Tuhan kainanya mambawa lawan relativisma moral, manyababakan sa'ikung urang kada bamoral atawa jua kada ba'isi dasar etika,[47] atawa ma'ulah hidup kada ba'arti dan pina sadih.[48] Blaise Pascal memaparkan argumen naini di tahun 1669.[49] Ateisma praktis kawa ba'ujud:

 • Katiadaan motivasi religius, yakni kaparcayaan lawan tuhan kada mamotivasi tindakan moral, religi, atawa jua bantuk-bantuk tindakan lainnya;
 • Mahaliungakan masalah tuhan dan religi sacara aktif tumatan penelusuran intelek dan tindakan praktis;
 • Pengabaian, yakni ketiadaan ketertarikan napa-napa lawan permasalahan tuhan dan agama; dan
 • Ketidaktahuan lawan konsep tuhan dan dewa.[50]

Demografi[babak | babak asal-mulanya]

Kadar ateisma dan agnostisisma di sabarataan dunia[51][52]

Ngalih ai pang ah lamun handak marékén jumbelah ateis di dunia. Bubuhan responden survei kawa mendefinisikan "ateisma" sacara babida-bida atawa jua manarik garis watas nang babida antara ateisma, kaparcayaan non-religius, dan kaparcayaan religius non-teis dan spiritual.[53] Suwalih naitu, masyarakat di sapalihan balahan dunia anggan melaporkan dirinya sabagai ateis gasan mahaliungi stigma sosial, diskriminasi, dan panganiayaan. Survei tahun 2005 nang dipublikasi dalam Encyclopædia Britannica manampaikan bahua galambang non-religius mandapati bangsa 11,9% populasi dunia, dan ateis bangsa 2,3%. Jumlah naini kada tamasuk urang-urang nang mamaluk agama ateistik, nangkaya agama Buddha.[6] Survei November-Desember 2006 nang digawi di Amirika Sarikat dan lima nagara Irupa, dan dipublikasi di Financial Times manampaikan bahua urang Amirika (73%) cunday labih parcaya lawan tuhan/diwa atawa makhluk paling tinggi dalam bantuk apa-kah pada urang Irupa. Di antara urang dewasa Irupa nang disurvei, urang Italia adalah nang paling banyak parcaya (62%) dan urang Parancis adalah nang paling sadikit (27%). Di Parancis, 32% mangaku dirinya sabagai ateis, dan 32% lainnya mangaku sabagai agnostik.[54] Survei rasmi Uni Irupa mambari hasil-hasil berikut: 18% populasi Uni Eropa kada parcaya lawan tuhan; 27% yakin lawan kaba'adaan babarapa "makhluk halus atawa ruh", manakala 52% percaya lawan tuhan-tuhan batantu. Proporsi urang nang parcaya naik jadi 65% di urang-urang nang pagat sakulah di umur 15; responden survei nang ba'anggapan dirinya ba'asal tumatan latar balakang kulawarga nang pangarasan gin labih cunday parcaya lawan tuhan daripada urang-urang nang marasa dirinya tumbuh di lingkungan tanpa aturan nang karas.[55]

Sabuting surat nang dipublikasi di Nature wayah tahun 1998 malaporkan sabuah survei bahua kaparcayaan lawan tuhan personal atawa jua kahidupan limbahnya mati ada dalam posisi tarandah di antara bubuhan anggota Akademi Sains Nasional AS, tikas 7,0% haja anggota nang parcaya lawan tuhan personal, ditandingkan lawan talabih matan 85% masyarakat AS sacara umumnya.[56] Wayah tahun nang sama jua, Frank Sulloway tumatan Massachusetts Institute of Technology dan Michael Shermer tumatan California State University manggawi sabuting kajian nang manamuni bahua di sampel survei bubuhannya nang terdiri tumatan urang dewasa AS nang "diparcayai" (12% Ph.D dan 62% lulusan parguruan tinggi), 64%-nya parcaya lawan Tuhan, dan ta'ulih sabuting korelasi nang ma'indikasikan manurunnya tingkat kaparcayaan ba'imbaian lawan maningkatnya tingkat pandidikan.[57] Korelasi nang babanding tabalik antara kaimanan lawan kapintaran gin sudah tahaba di 39 kajian nang digawi antara tahun 1927 sampai tahun 2002, ujar sabuah artikal dalam Majalah Mensa.[58] Panamuan ini sacara luas sasuai lawan meta-analisis statistis tahun 1958 nang digawi ulih Profesor Michael Argyle tumatan Universitas Oxford. Sidin ma-analisa tujuh kajian riset nang sudah ma-investigasi korelasi antara sikap kapada agama lawan pangukuran inteligensi di palajar-palajar sakulah dan paguruan tinggi AS. Walau korelasi negatif tahaba sacara jalas, analisis naini kada ma'identifikasi sabab musababnya, tapi manilai bahua faktor-faktor nangkaya latar balakang kulawarga nang otoriter dan kalas susial mau ai mamainkan sapalih peran panting.[59]

Dalam cacah jiwa pamarintah Australia wayah tahun 2006, dalam tatakunan nang manakunakan Apa agama andika? Tumatan sabarataan populasi, 18,7% manconteng tabla (kotak) kada ba'agama atawa jua manulis sabuting respon nang diklasifikasikan sabagai non-religius (humanisma, agnostik, ateis). Tatakunan naini basipat sakarila dan 11,2% kada manjawab tatakunan naini.[60] Dalam cacah jiwa Salandia Hanyar 2006 nang manakunakan Apa agama andika?, 34,7% ma'indikasikan kada ba'agama, 12,2% kada marespon atawa jua kada hakun manjawab tatakunan naitu.[61]

Ateisma, agama, wan moralitas[babak | babak asal-mulanya]

Marga katiadaan Tuhan pancipta, Agama Buddha umumnya dideskripsikan sabagai nonteis.

Walau urang nang mangaku sabagai ateis karancakannya diasumsikan kada ba'agama, sapalihan sekte agama nang ba'astilah ada jua nang manampikakan kaba'adaan diwa pancipta nang personal.[62] Wayah pandudian naini, aliran-aliran kaagamaan nang ba'astilah gin sudah mambari kapingin banyak panganut nang sacara buka-bukaan ateis, nangkaya pariannya Yahudi ateis atawa Yahudi humanis[63][64] dan Keresten ateis.[65][66][67]

Marga artian nang paling kaku ateisma positif kada parlu kaparcayaan spesifik napa-napa diluar kahadaparcayaan lawan diwa/tuhan, ateis kawa ja ba'isi kaparcayaan spiritual napa haja. Gasan alasan nang sama jua, bubuhan ateis kawa bapingkut lawan bamacam kaparcayaan etis, mulai tumatan universalisma moral humanisma, nang bapandangan bahua nilai-nilai moral harus pang diandak sacara konsisten gasan sabarataan manusia, sampai lawan nihilisma moral, nang bapandapat bahua moralitas adalah hal nang kada ba'arti.[68]

Walau inya tadih merupakan kabanaran filosofis, nang sacara handap dipaparkan dalam karya Plato dilema Euthyphro bahua peran tuhan dalam manantukan nang bujur daripada nang salah adalah kada diparlukan awan jua adalah sewenang-wenang, argumen bahua moralitas harus pang diturunakan tumatan Tuhan dan kada kawa ada tanpa pancipta nang bijak sudah jadi isu-isu nang tatarusan cungul dalam dabat politik.[69][70][71] Persepsi moral nangkaya "mambunuh adalah salah" dilihat sabagai hukum Tuhan, nang mamarlukan tukang ulah hukum dan hakim. Tagal ha, banyak ateis nang ba'argumen bahua memperlakukan moralitas sacara legalistik adalah analogi salah, dan bahua moralitas kada saparlunya mamarlukan sa'urang pancipta hukum sama halnya hukum naitu sawrang.[72]

Filsuf Susan Neiman[73] dan Julian Baggini[74] batamam-tamam mamadahakan bahua parangai etis nang diulah tikas lantaran mandat Nang Di Atas haja kada pang parangai etis nang sabujurnya, tapi tikas kama'asian picak haja. Baggini ba'argumen bahua ateisma merupakan dasar etika nang talabih superior, dan mangklaim bahua dasar moral di luar susuruhan agama adalah diparlukan gasan ma'evaluasi moralitas susuruhan naitu sawrang. Sabagai cuntuh, susuruhan "andika harus pang mancuntan" adalah amoral bahkan jakanya suatu agama manyuruhakannya, sahingga ateis ba'isi kauntungan gasan talabih kawa manggawi evaluasi nangitu tadi daripada umat ba'agama nang ma'asi'i parintah agamanya sawrang.[75] Filsuf politik kontemporer Britania Martin Cohen manawari cuntuh historis susuruhan Alkitab nang manyuruhakan panyiksaan dan parbudakan sabagai bukti bahua suruhan-suruhan religius ma'umpati norma-norma sosial dan politik, dan kadanya pang norma-norma sosial dan politik nang ma'umpati susuruhan religius. Tapi sidin jua mancatat bahua kacundaian nang sama tajadi jua pang lawan filsuf-filsuf nang kada mamihak dan objektif.[76] Cohen mamparluas argumen naini nang talabih mandetail di Political Philosophy from Plato to Mao dalam kasus kitab Al-Quran nang sidin lihat sudah ba'isi peran nang jadi panyasalan dalam mamalihara kode-kode sosial jaman panangahan di tangah-tangah parubahan masarakat sakular.[77]

Walau damintu, bubuhan ateis pariannya Sam Harris ba'argumen bahua kabargantungan agama Barat lawan otoritas Nang Di Atas bakontribusi lawan otoritarianisma dan dogmatisma.[78] Sabujurnya jua, fundamentalisma agama dan agama ekstrinsik (agama dipaluk marga inya talabih ma'untungakan[79]) bakorelasi lawan otoritarianisa, dogmatisma, dan prasangka.[80] Argumen naini, ba'imbaian lawan kajadian-kajadian basajarah nangkaya Perang Salib, Inkuisisi, dan pahukuman tukang sihir, rancak digunakan ulih bubuhan ateis nang antiagama gasan mambanarkan pandangan bubuhannya.[81]

Rujukan[babak | babak asal-mulanya]

 1. ^ Rowe, William L.(1998). "Atheism".Routledge Encyclopedia of Philosophy.Ed. Edward Craig. 
 2. ^ Nielsen, Kai(2009). "Atheism".Encyclopædia Britannica.Diakses pada 2007-04-28.  "Atheism, in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings.... a more adequate characterization of atheism consists in the more complex claim that to be an atheist is to be someone who rejects belief in God for [reasons that depend] on how God is being conceived."
 3. ^ Edwards, Paul(1967). "Atheism".The Encyclopedia of PhilosophyVol. 1.Collier-MacMillan. “On our definition, an 'atheist' is a person who rejects belief in God, regardless of whether or not his reason for the rejection is the claim that 'God exists' expresses a false proposition. People frequently adopt an attitude of rejection toward a position for reasons other than that it is a false proposition. It is common among contemporary philosophers, and indeed it was not uncommon in earlier centuries, to reject positions on the ground that they are meaningless. Sometimes, too, a theory is rejected on such grounds as that it is sterile or redundant or capricious, and there are many other considerations which in certain contexts are generally agreed to constitute good grounds for rejecting an assertion.” 
 4. ^ Artikal handap religioustolerance.org di Definitions of the term "Atheism" mamadahakan bahua kadada konsénsus lawan katantuan istilah atéisma. Simon Blackburn dalam The Oxford Dictionary of Philosophy: "Atheism. Either the lack of belief in a god, or the belief that there is none".
 5. ^ Runes, Dagobert D.(editor) (1942 edition). Dictionary of Philosophy. New Jersey: Littlefield, Adams & Co. Philosophical Library. ISBN 0064634612. Diakses tanggal 2010-02-01. (a) the belief that there is no God; (b) Some philosophers have been called "atheistic" because they have not held to a belief in a personal God. Atheism in this sense means "not theistic". The former meaning of the term is a literal rendering. The latter meaning is a less rigorous use of the term though widely current in the history of thought 
 6. ^ a b "Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2005". Encyclopædia Britannica. 2005. Diakses tanggal 2007-04-15. 
  • 2.3% Atheists: Persons professing atheism, skepticism, disbelief, or irreligion, including the militantly antireligious (opposed to all religion).
  • 11.9% Nonreligious: Persons professing no religion, nonbelievers, agnostics, freethinkers, uninterested, or dereligionized secularists indifferent to all religion but not militantly so.
 7. ^ a b Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, 2005.
 8. ^ Cline, Austin (2005). "Buddhism and Atheism". about.com. Diakses tanggal 2006-10-21. 
 9. ^ "Caramah Bhikkhu Uttamo - Katuhanan dalam agama Buddha". Samaggi Phala. Diakses tanggal 2010-08-18. 
 10. ^ Kedar, Nath Tiwari (1997). Comparative Religion. Motilal Banarsidass. hlm. hal. 50. ISBN 81-208-0293-4. 
 11. ^ Honderich, Ted (Ed.) (1995). "Humanism". The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. p 376. ISBN 0-19-866132-0.
 12. ^ Fales, Evan. "Naturalism and Physicalism", in Martin 2007, hal. 122–131.
 13. ^ Baggini 2003, hal. 3–4.
 14. ^ Drachmann, A. B. (1977 ("sabuah citakan ba'asa nang kada ba'ubah matan versi tahun 1922")). Atheism in Pagan Antiquity. Chicago: Ares Publishers. ISBN 0-89005-201-8. Atheism and atheist are words formed from Greek roots and with Greek derivative endings. Nevertheless they are not Greek; their formation is not consonant with Greek usage. In Greek they said atheos and atheotēs; to these the English words ungodly and ungodliness correspond rather closely. In exactly the same way as ungodly, atheos was used as an expression of severe censure and moral condemnation; this use is an old one, and the oldest that can be traced. Not till later do we find it employed to denote a certain philosophical creed. 
 15. ^ In part because of its wide use in monotheistic Western society, atheism is usually described as "disbelief in God", rather than more generally as "disbelief in deities". A clear distinction is rarely drawn in modern writings between these two definitions, but some archaic uses of atheism encompassed only disbelief in the singular God, not in polytheistic deities. It is on this basis that the obsolete term adevism was coined in the late 19th century to describe an absence of belief in plural deities. Britannica (1911). "Atheonism". Encyclopædia Britannica (edisi ke-11th Edition). 
 16. ^ a b c d Martin, Michael. The Cambridge Companion to Atheism. Cambridge University Press. 2006. ISBN 0-521-84270-0.
 17. ^ Cline, Austin (2006). "What Is the Definition of Atheism?". about.com. Diakses tanggal 2006-10-21. 
 18. ^ Flew, Antony (1984). God, Freedom, and Immortality: A Critical Analysis. Buffalo, NY: Prometheus. ISBN 0-87975-127-4. 
 19. ^ ""Atheism"". Encyclopedia Britannica. 1911. Diakses tanggal 7 Juni 2007. 
 20. ^ Martin, Michael. The Cambridge Companion to Atheism. Cambridge University Press. 2006. ISBN 0-521-84270-0.
 21. ^ Britannica (1992). "Atheism as rejection of religious beliefs". Encyclopædia Britannica (edisi ke-15th Edition). 1: 666. 0852294735. Diakses tanggal 2006-10-27. 
 22. ^ d'Holbach, P. H. T. (1772). Good Sense. Diakses tanggal 27 Oktober 2006. 
 23. ^ Smith 1979, hal. 14.
 24. ^ Cudworth, Ralph (1678). The True Intellectual System of the Universe: the first part, wherein all the reason and philosophy of atheism is confuted and its impossibility demonstrated. 
 25. ^ Lihat : "Atheists call for church head to retract slur". 1996-09-03. Diakses tanggal 2008-07-02. 
 26. ^ Lowder, Jeffery Jay (1997). "Atheism and Society". Diakses tanggal 10 Januari 2007. .
 27. ^ a b Flew, Antony. "The Presumption of Atheism". The Presumption of Atheism and other Philosophical Essays on God, Freedom, and Immortality. New York: Barnes and Noble, 1976. pp 14ff.
 28. ^ Rowe, William L. "Atheism". Routledge Encyclopedia of Philosophy. Edward Craig (editor). Routledge: Juni 1998. ISBN 0-415-18706-0. 530-534.
 29. ^ Cline, Austin (2006). "Strong Atheism vs. Weak Atheism: What's the Difference?". about.com. Diakses tanggal 2006-10-21. 
 30. ^ Maritain, Jacques (1949). "On the Meaning of Contemporary Atheism". The Review of Politics. 11 (3): 267–280. 
 31. ^ Kenny, Anthony (2006). "Why I Am Not an Atheist". What I believe. Continuum. ISBN 0-8264-8971-0. The true default position is neither theism nor atheism, but agnosticism … a claim to knowledge needs to be substantiated; ignorance need only be confessed. 
 32. ^ Baggini 2003, hal. 30–34. "Who seriously claims we should say 'I neither believe nor disbelieve that the Pope is a robot', or 'As to whether or not eating this piece of chocolate will turn me into an elephant I am completely agnostic'. In the absence of any good reasons to believe these outlandish claims, we rightly disbelieve them, we don't just suspend judgement."
 33. ^ Baggini 2003, hal. 22. "A lack of proof is no grounds for the suspension of belief. This is because when we have a lack of absolute proof we can still have overwhelming evidence or one explanation which is far superior to the alternatives."
 34. ^ Smart, J.C.C. (2004-03-09). "Atheism and Agnosticism". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Diakses tanggal 2007-04-12. 
 35. ^ Cudworth, Ralph. The true intellectual system of the universe. 1678. Dawkins, Richard. The God Delusion. Bantam Books: 2006, hal. 50. (ISBN 0-618-68000-4)
 36. ^ Terjamahan matan teks babahasa Latin matan "Summa impietas" (1552), Picta poesis, by Barthélemy Aneau. Glasgow University Emblem Website. Diakses wayah 26 Maret 2007.
 37. ^ a b c Zdybicka 2005, hal. 20.
 38. ^ Schafersman, Steven D. "Naturalism is an Essential Part of Science and Critical Inquiry". Conference on Naturalism, Theism and the Scientific Enterprise. Department of Philosophy, The University of Texas. February 1997. Revised May 2007. Diakses wayah 9 April 2007.
 39. ^ Zdybicka 2005, hal. 19.
 40. ^ David Hume. Dialogues Concerning Natural Religion. Project Gutenberg (e-text). 
 41. ^ Feuerbach, Ludwig (1841) The Essence of Christianity
 42. ^ Walpola Rahula, What the Buddha Taught. Grove Press, 1974. Halaman 51–52.
 43. ^ Bakunin, Michael (1916). "God and the State". New York: Mother Earth Publishing Association. Diakses tanggal 2007-04-12. 
 44. ^ Various authors. "Logical Arguments for Atheism". Internet Infidels, The Secular Web Library. Diakses pada 9 April 2007.
 45. ^ Drange, Theodore M. (1996). "The Arguments From Evil and Nonbelief". Internet Infidels, Secular Web Library. Diakses di wayah 18 April 2007.
 46. ^ V.A. Gunasekara, "The Buddhist Attitude to God". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-02.  In the Bhuridatta Jataka, "The Buddha argues that the three most commonly given attributes of God, viz. omnipotence, omniscience and benevolence towards humanity cannot all be mutually compatible with the existential fact of dukkha."
 47. ^ Gleeson, David (2006). "Common Misconceptions About Atheists and Atheism". American Chronicle. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-04. Diakses tanggal 2006-10-21. 
 48. ^ Smith 1979, hal. 275. "Perhaps the most common criticism of atheism is the claim that it leads inevitably to moral bankruptcy."
 49. ^ Pascal, Blaise (1669). Pensées, II: "The Misery of Man Without God".
 50. ^ Zdybicka 2005, hal. 21.
 51. ^ Dentsu Institute (2006)
 52. ^ Zuckerman (2005)
 53. ^ "Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents, Section on accuracy of non-Religious Demographic Data". Diakses tanggal 2008-03-28. 
 54. ^ "Religious Views and Beliefs Vary Greatly by Country, According to the Latest Financial Times/Harris Poll". Financial Times/Harris Interactive. 2006-12-20. Diakses tanggal 2007-01-17. 
 55. ^ Social values, Science and Technology (PDF). Directorate General Research, European Union. 2005. hlm. hal. 7–11. 
 56. ^ Larson, Edward J. (1998). "Correspondence: Leading scientists still reject God". Nature. 394 (6691): 313. doi:10.1038/28478.  Available at StephenJayGould.org, Stephen Jay Gould archive. Diakses pada 17 Desember 2006.
 57. ^ Shermer, Michael (1999). How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God. New York: William H Freeman. hlm. pp76–79. ISBN 0-7167-3561-X. 
 58. ^ Menurut Dawkins (2006), hal. 103. Dawkins mengutip pernyataan Bell, Paul. "Would you believe it?" Mensa Magazine, UK Edition, Feb. 2002, hal. 12–13. Analyzing 43 studies carried out since 1927, Bell found that all but four reported such a connection, and he concluded that "the higher one's intelligence or education level, the less one is likely to be religious or hold 'beliefs' of any kind."
 59. ^ Argyle, Michael (1958). Religious Behaviour. London: Routledge and Kegan Paul. hlm. pp 93–96. ISBN 0-415-17589-5. 
 60. ^ Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing, 2006, Census Table 20680-Religious Affiliation (broad groups) by Sex - Australia
 61. ^ Statistics New Zealand, QuickStats About Culture and Identity, Religious affiliation
 62. ^ Winston, Robert (Ed.) (2004). Human. New York: DK Publishing, Inc. hlm. hal. 299. ISBN 0-7566-1901-7. Nonbelief has existed for centuries. For example, Buddhism and Jainism have been called atheistic religions because they do not advocate belief in gods. 
 63. ^ "Humanistic Judaism". BBC. 2006-07-20. Diakses tanggal 2006-10-25. 
 64. ^ Levin, S. (1995). "Jewish Atheism". New Humanist. 110 (2): 13–15. 
 65. ^ "Christian Atheism". BBC. 2006-05-17. Diakses tanggal 2006-10-25. 
 66. ^ Altizer, Thomas J. J. (1967). The Gospel of Christian Atheism. London: Collins. hlm. 102–103. Diakses tanggal 2006-10-27. 
 67. ^ Lyas, Colin (1970). "On the Coherence of Christian Atheism". Philosophy: the Journal of the Royal Institute of Philosophy. 45 (171): 1–19. 
 68. ^ Smith 1979, hal. 21-22.
 69. ^ Smith 1979, hal. 275. "Among the many myths associated with religion, none is more widespread -or more disastrous in its effects -than the myth that moral values cannot be divorced from the belief in a god."
 70. ^ In Dostoevsky's The Brothers Karamazov (Book Eleven: Brother Ivan Fyodorovich, Chapter 4) there is the famous argument that If there is no God, all things are permitted.: "'But what will become of men then?' I asked him, 'without God and immortal life? All things are lawful then, they can do what they like?'"
 71. ^ For Kant, the presupposition of God, soul, and freedom was a practical concern, for "Morality, by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This, however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams..." (Critique of Pure Reason, A811).
 72. ^ Baggini 2003, hal. 38.
 73. ^ Citakan:Cite video
 74. ^ Baggini 2003, hal. 40
 75. ^ Baggini 2003, hal. 43.
 76. ^ 101 Ethical Dilemmas, 2nd edition, by Cohen, M., Routledge 2007, pp184-5. (Cohen notes particularly that Plato and Aristotle produced arguments in favour of slavery.)
 77. ^ Political Philosophy from Plato to Mao, by Cohen, M, Second edition 2008
 78. ^ Harris, Sam (2006a). "The Myth of Secular Moral Chaos". Free Inquiry. Diakses tanggal 2006-10-29. 
 79. ^ Moreira-almeida, A. (2006). "Religiousness and mental health: a review". Revista Brasileira de Psiquiatria. 28: 242–250. Diakses tanggal 2007-07-12. 
 80. ^ See for example: Kahoe, R.D. (June 1977). "Intrinsic Religion and Authoritarianism: A Differentiated Relationship". Journal for the Scientific Study of Religion. 16(2). hal. 179-182. Also see: Altemeyer, Bob and Bruce Hunsberger (1992). "Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest, and Prejudice". International Journal for the Psychology of Religion. 2(2). hal. 113-133.
 81. ^ Harris, Sam (2005). "An Atheist Manifesto". Truthdig. Diakses tanggal 2006-10-29. In a world riven by ignorance, only the atheist refuses to deny the obvious: Religious faith promotes human violence to an astonishing degree.