Capil ka isi

Abraham

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Abraham.

Abraham (Citakan:Hebrew name Ashkenazi Avrohom atau Avruhom; bahasa Arab: ابراهيم‎, Ibrāhīm ; Ge'ez: አብርሃም, ʾAbrəham) adalah urang panting di Alkitab duwa Al-Quran. Agama Yahudi duwa Kristin maakui sidin sebagai patriarkh, samantara dalam tradisi Islam sidin dipatuhi sabagai Ibrahim. Dalam tradisi agama Abrahamik, Abraham marupakan Abah ruhani matan banyak urang.

Manurut Alkitab, Abraham dikiyauw Allah matan Mesopotamia ka banua Kanaan, sakitar tahun 2000 SM.[1] Di sana sidin maadakan parjanjian: Abraham diminta maakui bahwa Yahweh adalah Tuhan lawan uturitas paningginya satu-satunya duwa unipirsal, lawan sagan itu Abraham akan dibarkati lawan taturunan nang kada tahitung banyaknya. Kisah hidup sidin nang dikisahakan dalam Kitab Kajadian (pasal 11–25) kawa mancarminakan macam tradisi.

Ngaran asli sidin adalah Abram (Citakan:Hebrew name (bandingkan Abiram). Dudi ngini dalam hidupnya sidin patuh lawan ngaran "Abraham", rancak jua disambat urang av hamon (goyim) "Abah matan banyak (bangsa)" ujar Citakan:Alkitab, walau dalam bahasa Ibrani kata ini kada baisi arti harapiah.[2]

Kisah Abraham

[babak | babak asal-mulanya]

Kisah Abraham dalam bahasa Banjar lawan aksara Latin nang ditulis dalam ijaan Ejaan Van Ophuijsen, diantaranya sabuah buku nang dicitak tahun 1865 bajudul Doea kali 52 - tjeritaan toematan di kitab Allāh, kutipan isinya antara lain:[3]

10. Isaak

Limba perkara itoe samoea Toehan Allah mentjobai Аbraham, oedjarnja lawan Abraham: Ambil anak ikam nang toenggal, nang boeah hati ikam, ija itoe Isaak, badjalan katanah Morija, sambalinja disitoe mendjadi perhadjatan api, diatas goenoeng nang kena koe menampaiakan lawan ikam. Soedah inja mendangar prentah itoe, inja bangoen esok-esok, menatapakan kaldeinja, menjoeroh doea ekong tambahnja laki-laki ompat lawannja, dan lagi Isaak, anaknja, ompat djoea. Limba talong hari, lamon Abraham melihat tampat itoe nang oedjarnja Toehan Allah, inja menjoeroh tambahnja tatinggal lawan kaldei, tapi kajoe pakeinja membanam perhadjatan inja mamoeat diatas blakangnja Isaak. Inja sa-orang mamingkoet lading lawan wadah api belaloe inja badoea itoe badjalan baimba-imbai. Didjalan oedjarnja Isaak, betakon: hei baрa! арі lawan kajoe ada, tapi mananja biri-biri pakei perhadjatan. 0edjar Abraham menjinggai: diam adja, anak, kena Toehan Allah adja, memilih saekong anak biri-biri pakeinja perhadjatan, balaloe badoea itoe badjalan baimba-imbai, diam adja, ndada inja batjerita lagi.

Lamon inja soedah sampei tampat nang ditantoeakan Allah, maka Abraham maolah medja perhadjatan menaroh kajoe diatasnja, maikat batis tangannja Isaak, belaloe merabahakannja diatas kajoe nang diatas medja perhadjatan itoe. Soedah itoe, maka Abraham mamingkoet ladingnja, belaloe menjoerong tangannja, hendak menjambali anaknja. Таng ada boenji soearanja melaikat, bakoetjiak toematan di-langit, oedjarnja: Аbraham! Аbraham! djangan ikam menjakiti anak ikam. Каrna sekarang Akoe katahoean, ikam takoetan lawan Аllah, ikam ndada koeler mendjoelong anak ikam nang toenggal, lamon Аkoe mamintanja. Limba itoe Abraham maangkat matanja, belaloe melihat biri-biri laki-laki, nang tandoknja tasangkot di-dahan kajoe. Маkа Аbraham maambil biri-biri itoe, belaloe menjambali inja ganti anaknja. Маka kadoea kali melaikat Toehan Allah mengiaoe Abraham, oedjarnja: Аkoe basompah lawan dirikoe, oedjar Тоеhаn Аllah, sabab ikam soedah menoeloesakan gawian itoe, ndada ikam soedah koeler mendjoelong anak ikam nang toenggal, Аkoe kendak bangat memberkat ikam, dan menambahakan toeroenan ikam kaja banjaknja bintang dilangit dan didalam toeroenan ikam kamoedian hari, bangsa orang samoa nang ada di-boemi deberkati, ija itoe, sabab ikam soedah menoeroet prentahkoe.

11. Sara meninggal dan inja dipatak.

Machpela

Мaka Abraham soedah saratoes talong poeloe tahon oemoernja, koetika Sara meninggal di Hebron. Коеtika itoe Abraham soedah badiam di-tanah Kanaan anam poeloe tahon lawasnja tapi balom inja' soedah dapat bahagian tanah, maski besarnja sakaki, nang boleh disambat angginja. Кawan satoea angginja soedah makan roempoet nang anggi orang samoa, inja soedah badiam di-tanah orang Kanani kaja orang baaktiar menjalat. Limba bininja maninggal, maka inja bерikir hendak manoekar tanah sedikit, pakei koeboeran kasan bininja nang soedah meninggal. Inja mamadahakan nang katoedjoenja lawan radja orang Het, belaloe inja minta, hendak menoekar tanah sedikit. Radja hendak membari adja, ndada inja hendak menarima harganja. Тарі sabab Abraham minta, hendak betahor harganja djoea, maka radja menarima djoea harganja, ija itoe ampat ratoes ropia salaka. Limba itoe Abraham mamatak Sara, bininja, dalam lobang tanah Makpela, parak Hebron, mahadap kajoean Mamrе.[3]

  1. ^ Garis waktu
  2. ^ JewishEncyclopedia.com menyatakan, "Bentuk 'Abraham' tidak memberikan makna apapun dalam bahasa Ibrani". Banyak penafsiran yang diajukan, termasuk analisis terhadap unsur pertama abr- "kepala" atau "pemimpin", namun kata ini tidak menghasilkan makna yang berarti untuk unsur yang kedua.
  3. ^ a b Doea kali 52 tjeritaan toematan di kitab Allāh. Bandjermasin: Rynsch Zendeling-Genootschap. 1865.