Marhum Panambahan

Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sultan Mustain Billah atawa Marhum Panambahan[1] adalah Sultan Banjar IV nang memerintah antara 1595-1642. Ia menggantikan ayahnya Sultan Hidayatullah (Sultan Banjar III).

Gelar lain : Pangeran Kacil/Panembahan Marhum/Mustakim Billah/Musta Ayinubillah/Mustain Allah/Mustain Ziullah/Raja Maruhum.

Silsilah[babak | babak asal mulanya]

Nama kecilnya Raden Senapati atau disebut pula Gusti Kacil. Ayahandanya adalah Sultan Hidayatullah I. Sedangkan ibunya adalah seurang selir, yaitu puteri dari Tuan Khatib Banun - seurang menteri urang Biaju nang sudah memeluk Islam. Ayahandanya banyak memiliki isteri maupun gundik sehingga saudara-saudaranya sangat banyak, menurut Kronik Cina Buku 323 Sejarah Dinasti Ming menyebutkan anak Sultan Hidayatullah ada 31 urang, Raden Senapati sendiri merupakan anak sulung. Ayahandanya mula-mula menikahi permaisuri Putri Nur Alam puteri dari Pangeran di Laut (putera dari Pangeran di Hangsana?) nang melahirkan Raden Subamanggala. Ayahanda jua menikahi puteri dari Kiai di Podok nang melahirkan Ratu Bagus (Putra Mahkota) dan Putri Hayu. Dari isteri nang lainnya, ayahandanya jua memiliki putera nang mayu penting peranannya yaitu Raden Rangga-Kasuma.

Raden Senapati menikahi sepupunya Putri Juluk puteri dari Pangeran Demang. Dalam upacara perkawinan tersebut namanya mendapat gelar Pangeran Senapati, sedangkan Putri Juluk mendapat gelar Ratu Agung. Saudaranya Raden Bagus mendapat gelar Ratu Bagus sabagai Putra Mahkota, kemungkinan karena dukungan politik dari putera-putera Kiai di Podok nang menjabat menteri kerajaan yaitu Kiai Wangsa dan Kiai Warga, tetapi walaupun sabagai Putra Mahkota Ratu Bagus kelak gagal sabagai pengganti Sultan karena ditawan di Tuban oleh Sultan Mataram. Sedangkan Raden Subamanggala nang mendapat gelar Pangeran Mangkunagara, walaupun sabagai anak gahara dari permaisuri Putri Nur Alam, ia kada mendapat dukungan manjadi Putra Mahkota.

Keturunan[babak | babak asal mulanya]

Adapun anak-anak Sultan Mustain Billah dari permaisuri Ratu Agung (= Putri Juluk binti Pangeran Demang) yaitu :

  1. Sultan Inayatullah/Ratu Agung/Pangeran Dipati Tuha 1
  2. Panembahan di Darat/Pangeran di Darat/Pangeran Dipati Anom 1
  3. Pangeran Dipati Antasari
  4. Ratu Bagawan/Ratu Kota Waringin/Pangeran Dipati Anta-Kasuma
  5. Ratu Hayu/Putri Busu

Sedangkan anak bungsu dari selir urang Jawa yaitu :

  1. Sultan Rakyatullah/Pangeran Ratu/Pangeran Dipati Mangkubumi/Pangeran Dipati Tapasena/Raden Halit

Isteri selir, seurang Bali bernama Si Rasmi merupakan tinariman/triman dari Sultan Mataram ketika pengiriman upeti ke Mataram berupa intan si Misim di bawahan pimpinan Pangeran Tapasena dan Kiai Tumanggung Raksanagara pada tahun 1641. Tinariman/triman adalah isteri nang diberikan raja kapada pihak lain karena raja sudah kada menyukainya lagi.

Isteri selir lainnya dari kalangan urang Biaju adalah Nyai Biang Lawai puteri Patih Rumbih nang diperisteri ketika penyerangan ke daerah Biaju (Kalimantan Tengah). Nyai Biang Lawai saudara tua dari Surang nang diberi gelar Nanang Sarang, salah seurang panatau (panglima perang, tatau) suku Biaju/Dayak Ngaju nang telah membantu Marhum Panembahan menghabisi musuh-musuh politiknya.

Hikayat Banjar[babak | babak asal mulanya]

Hatta barapa lamanya kamudian daripada itu Marhum Panambahan dihadap di sitilohor pada hari Sabtu ulih Raden Zakaria, Pangeran Mangkunagara, Pangeran Mancanagara, Raden Aria Sagara, Raden Papati, Raden Aria Waningpati, Raden Aria Panular, Raden Panangguk, Raden Kakabun, Raden Sumandi, Raden Pambayun, Raden Aria Sami, mangkubumi itu Kiai Jayanagara, manteri pangiwa panganan Kiai Wiramanggala, Kiai Wiradura, Kiai Martasura, Kiai Anggayuda, lain daripada itu banyak lagi manteri umbul tiada tarsuratkan, manteri jaksa Kiai Tisna-Dimarta, Kiai Tisna-Dikara, Kiai Anggamarta, dan tuan panghulu, tuan khalifah, dan khatib, dan Dipati Ngganding sarta papangkonnya, para dipati, priayi, para raden, para manteri itu, sama lawan wawangkonnya itu. Dan takhta upacara karajaan itu saparti astilah zaman Sultan Suryanullah itu, saparti astilah takhta Majapahit upacara itu, sarta galaganjur sarta rarancakan sarta bedil akan tangara itu. Tiap-tiap dihadap rakyat itu panghulu, khalifah, jaksa itu tiada tartinggal itu karana kalau ada parkataan hukum agama itu panghulu tambah dipati tambah mangkubumi mambicarakannya itu. Kalau ada parkataan hukum dirgama jaksa tambah raja tambah dipati tambah mangkubumi mambicarakannya itu. Kalau ada parkataan masalah tata astilah karajaan mangkubumi para dipati tambah raja mambicarakannya itu. Tetapi martabat jaksa itu di bawah martabat panghulu karana jaksa itu sahingga mambicarakan hukum dirgama. Dan martabat panghulu itu di bawah martabat mangkubumi karana panghulu itu sahingga mambicarakan hukum agama. Jika maatur tiada baroleh malabih atur mangkubumi. Jika barjalan atau barduduk, di balakang mangkubumi, karana mangkubumi itu ganti raja. Ia itu mampunyai sagala parintah hukum dalam nageri itu. Dipati itu kawal raja tambah mangkubumi. Itu tata astilah karajaan dalam Nitisastra, dalam Prayogakrama. Damikianlah tata zaman dahulu itu tatkala zaman Sultan Suryanullah, zaman Musta'inullah itu, masih saparti tata astilah dahulu jua itu. Jika tiap-tiap dihadap rakyat pada hari Sabtu itu jaksa dan panghulu itu tiada tinggal, dahulunya mangkubumi dan dipati itu. Banyak tiada tarsuratkan. Maka pangandika Marhum Panambahan: "Paman Zakaria, muah ading Mangkunagara dan ading Mancanagara, muah sagala manteri dan tuan panghulu, mari kita pindah ka dalam batang banyu Mangapan itu. Dalam tilikku lagi ada kita maka baik nageri ini; pagi sapaninggal kita rusak Banjarmasih ini, karana saparti pisang di muka lawang, banyak urang nang handak. Karana nageri ini hampir laut nyaman satru maalahkan kita ini. Baik kita pindah. Maka waktu itu sagala para dipati tiada mau, karana susah. Kata tuan panghulu damikian, urang sakaliannya pun damikian jua. Hanya nang handak pindah itu Dipati Ngganding dan Kiai Martasura dan Kiai Wiramanggala. Maka pangandika Marhum Panambahan: "Aku barluput taksir. Pada rasaku insya-Allah tiada lawas ada pagi bancana basar itu." Lain daripada itu banyak tiada tarsebut. Maka Marhum Panambahan mantuk. Galaganjur dipalu urang, Si Rabut Paradah dipalu, rarancakan Si Rarasati, bedil disulat urang. Umbul-umbul, lalayu tatunggul, panji-panji kumbala dan kakalabangan, kakenda, hindi, tumbak ganjur itu sakaliannya parhiasan karajaan itu, sudah sama ditaruh urang. Sagala urang masing-masing mantuk ka rumahnya. Banyak tiada tarsebutkan lagi. Kamudian daripada itu, antaranya ada dua tahun, datang urang Walanda.[2] Kapalnya ampat buah, barlabuh di hilir pulau Kambang sarta manembak kuta Banjar itu. Gampar haru-hara urang Banjar itu. Nanang Bahar manawakkan halayung sakayu itu sampai pada kapalnya itu sarta cakap sendirinya mangalahkan kapal itu, tiada dibarikan. Kiai Wiramanggala barcakap sendirinya mangalahkan manghancurkan sagala bosoi dalam kapal itu manjadi binasa, tiada dibarikan. Kiai Martasura barcakap sendirinya mangalahkan kaampatnya kapal itu, tiada dibarikan ulih Marhum Panambahan itu, mangandika: "Aku sendiri sanggup mangalahkan Walanda sakaliannya itu, mangambil akal-budinya manghelahkan pangawasannya itu. Tetapi ini marganya akan kita barpindah itu. Barangsiapa ada barlawan itu kutampuhkan karajaanku ini sarta akan saterunya itu." Maka Marhum Panambahan manyuruh urang mangangkat mambawa lari karajaan itu. Maka habislah itu urang lari ka Pamakuan. Maka barbuat talutuk, ialah tabing hulin, dan ditabas nang basubarangan itu. Maka Walanda itu didatangi pula. Maka ia itu lari, tiada barani malawan. Banyak tiada tarsebut itu. Sapuluh tahun di Pamakuan itu pindah pula handak diam ka Hamuntai, mantuk pada tampat dahulu itu. Baru Dalam Marhum Panambahan itu satangah lagi barbuat satangah lagi di rantauan itu, hilir pula bardiam di Tambangan itu karana Marhum Panambahan mandangar suara Pangeran Suryanata itu barkata: "Jangan lagi dimantuki bakas nageri lawas itu, tiada baik; tiada patut akan tampat karajaan karana sudah rusak. Baik barnageri dalam batang Mangapan itu jua." Itulah maka diam di Tambangan itu. Sudah itu maka urang Jawa gundik Marhum Panambahan itu baranak laki-laki dinamai Raden Halit. Sapuluh tahun lamanya diam di Tambangan itu, pindah pula bardiam di Batang Banyu. Sudah itu maka Marhum Panambahan manyuruh Kiai Lurah Cucuk urang ampat puluh sabuah parahu ka Pasir, ia itu mangambil Haji Tunggul sarta anak-isterinya - artinya haji itu urang basarnya, bukan haji artinya urang datang dari Makah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dangan anak-isterinya sarta kaluarganya. Sudah itu anaknya nang parampuan barnama Haji Ratna itu dijadikan ulih Marhum Panambahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu baranak parampuan, dinamai Andin Julak. Sudah itu baranak pula itu parampuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tarsebut. Sudah itu maka Pangeran Mangkunagara baranak pula itu, dinamai Raden Samarang. Itu saibu sarama lawan Raden Timbako dan Raden Timbakal. Banyak tiada tarsebut itu. Marhum Panambahan hilang sapuluh hari lamanya. Dicari ka hulu ka hilir, ka darat ka laut, tiada dapat. Galabah hari urang sakaliannya itu. Waktu tangah malam datang itu. Sudah siang hari itu Gadungsalat disuruh Marhum Panambahan mamanggil Pangeran Mangkunagara, Pangeran Mancanagara, dan Kiai Jayanagara itu. Sama datang itu, disuruh manabas sagala kayu dara itu - padang itu, akan tampat masjid dan tampat padalaman, tampat alun-alun. Sudah itu masjid nang dipindah itu. Sudah jadi masjid itu, pada waktu hari Jumaat itu Marhum Panambahan sambahnang. Sakaliannya manteri-manteri dan para raden dan Pangeran Mangkunagara dan Pangeran Mancanagara, Dipati Ngganding sama sambahnang itu. Sudah itu pangandika Marhum Panambahan: "Sadanglah aku sapuluh hari mangalilingi alkah tanah Banjarmasih ini tiada nang baik akan tampat nageri, wastu tanah rabat padang ini. Baik, bartuah; jika ada urang handak mangalahkan tiada kalah dahulunya. Dangan patulung Allah sarta barkat syafa'at Nabi Muhammad Rasul Allah itu sukar tampat sateru mandatangi, karana tampat ini baik tapak udar naganya itu lawan muhara-halangan itu. Nageri ini aku namai Martapura. Maka anak-cucuku atau buyutku manjadi raja tatap ia di Martapura ini insya-Allah Ta'ala sampurna karajaannya. Maka lamun ia maninggal Martapura ini diam kapada tampat lain insya-Allah Ta'ala kapada rasaku binasa karajaannya; haru-hara itu tiada karuan itu. Banyak tiada tarsebut. Sudah itu maka padalaman pula ditajak itu. Maka sakaliannya pindah ka Martapura itu. Hanya Raden Zakaria lawan Raden Aria Sagara itu masih diam di Batang Banyu itu, tetapi sapanglihatan jauhnya itu. Lamanya diam Marhum Panambahan di Batang Banyu itu sapuluh tahun, tumuli pindah ka Martapura.

Didahului ulih:
{{{before}}}
Sultan Banjar
1595-1642
Digantiakan ulih:
{{{after}}}

Rujukan[babak | babak asal mulanya]

Catatan batis[babak | babak asal mulanya]

  1. ^ Regnal Chronolgies Southeast Asia: the Islands
  2. ^ Sajarah urang Walanda mancatat manyarang ka Banjar di tahun 1612