Raden Rangga-Kasuma

Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Raden Rangga-Kasuma adalah anak swargi [= almarhun] Sultan Hidayatullah I (Sultan Banjar III) baranak lawan saorang gundik. Raden Rangga Kasuma disanangi banaran oleh Marhum Panambahan nang jadi Sultan Banjar wayah itu yaitu Sultan Banjar IV. Raden Rangga-Kasuma lawan Marhum Panambahan tunggal sarama lain ibu. Raden Rangga-Kasuma mandapat parentah gasan membawai sagala suku Biaju gasan mambunuh anak-anak Kiai di Podok dan sagala mantri nang umpat bicara dalam “hal nang kada dikatujui” oleh Sultan Hidayatullah I .

Hikayat Banjar[babak | babak asal mulanya]

Adapun Raden Rangga-Kasuma di dalam Hikayat Banjar nang ditulis dalam Bahasa Banjar bahari, nangkaya ini kesahnya:[1]

....sarta diwasiatkan ulih Sultan itu[2] pada Pangeran Damang[3] dan pada Kiai Anggadipa itu[4] manyuruh Raden Rangga-Kasuma[5] mambawa sagala Biaju[6] itu mambunuh Kiai Wangsa itu [7], Kiai Warga itu[7], Kiai Kanduruwan[8], Kiai Jagabaya[8], Kiai Lurah Sanan[8] sakulawarganya nang lumpat sabicara itu. Tetapi nang parampuan dan kanak-kanak nang balum tahu mamegang sanjata itu jangan dibunuh. Sudah itu disuruhkanlah sagala Biaju itu ulih Raden Rangga-Kasuma itu sarta soraknya, barajak, barsumpit, baramuk. Haru-haralah bunyi sawak bunyi tangis urang itu. Kanak-kanak dan parampuan dan nang balaung daun pucuk tiada dibunuhnya ulih Biaju itu. Habis mati Kiai Wangsa itu, Kiai Warga itu, Kiai Kanduruwan, Kiai Jagabaya, Kiai Lurah Sanan sakulawarganya itu. Urang Biaju mati ada saratus, tetapi tiada panataunya mati, wastu kaumnya. Sakaliannya itu disuruh bawa pulang. Dan sagala hartanya sakulawarganya itu disuruh bagi-bagi arah sagala Biaju itu. Dan kapala Kiai Wangsa itu, Kiai Warga itu, Kiai Kanduruwan, Kiai Jagabaya, Kiai Lurah Sanan, dan kapala anaknya sa'urang-sa'urang, jumlahnya sapuluh buku, dibarikan pada panatau[9] nang dihawasinya dahulu itu. Sama suka hatinya. Isterinya, anaknya nang lagi kacil itu dibarikan pada kulawarganya. Maka mayat sagala nang mati disuruh patak pada Kiai Wirayuda dan Tuan Lurah Sanggang dan carik Kiai Durun. Maka suka Raden Rangga-Kasuma itu. Banyak tiada tarsabutkan. Maka Biaju sakaliannya itu sama mantuk. Hanya si Sorang dangan hambanya sapuluh urang itu ditinggal Marhum Panambahan itu, disuruh Islam. Maka ia itu sama Islam. Sudah tahu Si Sarang itu syahadat, iman astinja-janabat, maka diambil ipar, dipar-isterikan lawan saudaranya Marhum Panambahan[10] namanya itu Gusti Nurasat. Maka Si Sarang itu manabus purih ampat puluh tahil amas itu, jujurannya sapuluh tahil amas, isi kawinnya lima tahil amas. Maka ia itu disuruh Marhum Panambahan sebut Nanang Sarang. Saudaranya Nanang Sarang nang tua itu[11] gundik ulih Marhum Panambahan, diambil tatkala manyarang ka Biaju itu. Tetapi tiada baranak lawan Marhum Panambahan itu. Nanang Sarang baranak wastu sa'urang laki-laki, dinamai Adan Jumaat, karana Nanang Sarang itu manabus purih. Banyak tiada tarsabutkan itu. Sangatlah kasih Marhum Panambahan dua laki-isteri lawan Ratu Agung [12] itu kapada Raden Rangga-Kasuma itu. Tarlabih dikasihi daripada saudara nang banyak itu. Ratu Agung kasih tarlabih daripada ipar nang banyak itu, karana sudah dikatahui banar hatinya Raden Rangga-Kasuma lawan Marhum Panambahan itu. Siang malam ka luar ka dalam itu tiada bartaha-taha lagi. Banyak tiada tarsabutkan.

Sudah kamudian daripada itu sangatlah kasihnya Marhum Panambahan dua laki-isteri lawan Ratu Agung kapada Raden Rangga-Kasuma itu, tarlabih daripada saudara nang lain itu. Kira-kira ada satahun kamudian daripada itu maka Pangeran Mangkunagara itu[13] barbuat sandi-upaya kapada Pangeran Mancanagara[14] - kapada Raden Aria Sami[14]. Kaduanya itu saudara muda ulih Ratu Agung, tunggal saibu sarama itu. Kata Pangeran Mangkunagara: Hai adi-ku, tuan ka mari, ini mambari maklum arah dituan kaduanya. Samasa ini kaya apa bicara tuan karana Si Rangga-Kasuma itu salah lakunya lawan Dalam [15] Marhum Panambahan itu?. Kata Pangeran Mancanagara dan Raden Aria Sami itu: Ada karsa[16] andika, kaula barsapupu sakali, andika barsaudara tunggal sarama. Kata Pangeran Mangkunagara: Banar kata adi itu, tetapi mari kita sama-sama maatur pada Marhum Panambahan itu. Kata Pangeran Mancanagara: Tiada kaula[17] barani. Adalah itu karsa andika lawan rayi-rayi[18] andika sakaliannya. Kamudian daripada itu – banyak tiada tarsabut – maka pulang Pangeran Mangkunagara itu manyuruh mamanggil Raden Aria Sagara[5], Raden Aria Papati[5], Raden Aria Panular[5], Raden Aria Waningpati[5], Raden Panangguk[5], Raden Kakabun[5], Raden Sumandi[5], Raden Pambayun[5] – banyak nang sudah mati laki-laki dan parampuan itu – maka sakaliannya nang disuruh panggil itu datang. Maka kata Pangeran Mangkunagara: Manira[19] mamanggil dituan-tuan sakaliannya ini, kaya apa bicara tuan akan adi Rangga-Kasuma itu? Manira dangar sarta manira tanda lihat ia itu ada salah lakunya lawan Dalam Marhum Panambahan itu. Kaya apa bicara kita sakalian ini karana ia itu saudara kita, tunggal sarama. Dahulu-dahulunya ia itu tarlalu paralente lawan anak-bini urang, lagi pula ia itu perajurit, manyakitkan hati urang. Lamun kataguran dikapung urang ia itu malumpat ka subarang-manyubarang. Sadangnya lah luasnya batang sungai Banjar ini, lamun urang nang tiada nahap manawak itu tiada sampai ka subarang itu. Astamewah akannya parmainan saja ulih adi Rangga-Kasuma itu malumpat subarang-manyubarang itu. Pakanira [20] sakaliannya ini masa tiada tahu akan lakunya adi Rangga-Kasuma itu lamun kataguran dikapung urang. Itu manjadikan rusak hati rakyat Marhum Panambahan itu. Dahulunya kita sakaliannya ini tarlumpat jahat disebut urang, Gusti kita Marhum Panambahan tarlumpat disebut urang jua. Tiada barani mancela; lawan mulutnya dicelanya, dalam hatinya tiada. Tiada akan tiada, kita jua itu baroleh kamaluan. Kata Raden Aria Sagara dan Raden Aria Papati, Raden Aria Panular: Lamun lakunya adi Rangga-Kasuma lawan anak-isteri urang damikian, itu banar. Lamun katagurannya dikapung urang ia itu lari malumpat ka subarang-manyubarang itu. Lamun saparti ia nang salah lakunya itu lawan Dalam Marhum Panambahan itu, kaula balum pasti nyata. Kata Raden Panangguk, Raden Kakabun, Raden Sumandi, Raden Pambayun, katanya sakaliannya itu : Masa kah raka [21] andika, Pangeran Mangkunagara itu mahada-ada itu arah ki raka Rangga-Kasuma itu. Karana nang ampat urang itu ada samuanya banci iri pada Raden Rangga-Kasuma itu sangat dikasihi Marhum Panambahan lawan Ratu Agung itu. Maka Pangeran Mangkunagara sakadangsanakan itu sama maarak maatur kapada Marhum Panambahan itu akan salah kalakuannya Raden Rangga-Kasuma itu. Dinamai sakian-sakian kajahatannya itu; dicatu[22] disuruh bunuh pada Marhum Panambahan, Rangga-Kasuma itu. Maka Marhum Panambahan itu maklum akan kahandak kang rayi sakaliannya itu; pangandika[23] Marhum Panambahan: Sudah sahingganya rupanya umurnya Si Rangga itu. Baik lamun damikian, tetapi aku tiada mau kagantungan haknya Si Rangga itu. Banyak tiada tarsabut. Maka Raden Rangga-Kasuma disuruh tangkap, lalu dibawa ka Karang Hanjur di hulu pulau Kambang itu, disuruh hilangkan itu. Maka Raden Rangga-Kasuma ditangkap ulih urang Pangeran Mangkunagara itu namanya Wirayuda. Maka Raden Rangga-Kasuma itu basarah, sarta suka tartawa-tawa ia itu sambil barkata: Hai Wirayuda, tahu aku akan pakarjaan ini. Jangan sida bartaha akan diaku. Insya Allah Ta’ala, tiada aku handak barhati salah. Maka Wirayuda itu manyambah sarta sujud, katanya: Kaula mancatu ampun. Apa daya kaula disuruh raka andika. Kata Raden Rangga-Kasuma: ia, sudah tahu aku itu. Maka disodok tiga kali tiada pasah. Kata Raden Rangga-Kasuma: Mari karis itu, aku malihat. Maka diaturkan oleh Wirayuda itu. Maka disapu-sapu tiga kali pucuk karis itu sarta disapu dadanya ulih Raden Rangga-Kasuma itu, disuruh sodok bunga susu. Maka disodok ulih Wirayuda itu, pasah. Hanya masuk sajari, darah pun tiada pati kaluar. Sudah itu datang Gadungsalat namanya – itu manjadi juru gadung, manggaduh Kagungan Dalam[24] itu maka disebut Gadungsalat -, katanya: Kaula disuruh raka andika Marhum Panambahan sarta Ratu Agung. Andika diandikani. Kata Raden Rangga-Kasuma: Kasih Marhum Panambahan–Ratu Agung itu sudah kujunjung kusuhun, tetapi aku maaturi amit, karana aku ini sudah tahu tiada karsa Marhum Panambahan nang manghandaki patiku ini, sagala dangsanakku nang lain itu. Jika aku masih hidup dahulunya arah diaku hatinya itu sarik. Kapada Marhum Panambahan itu pun sarik hatinya itu. Itulah aturkan sambahku, dahulu-dahulunya pada Marhum Panambahan, kamudian sambahku kapada Ratu Agung, tiada dua-dua aku maaturi amit. Adapun Marhum Panambahan dahulunya itu dangsanak-dangsanakku dan Ratu Agung itu dahulunya itu sapupuku sakali, lagi pula manjadi iparku, maka sakarang ini Marhum Panambahan-Ratu Agung itu dunia akhirat itu ratuku, gustiku, kadua laki-isterinya itu. Maka Gadungsalat sangat mamaksa itu maaturi, tetapi Raden Rangga-Kasuma tiada mau. Maka kata Gadungsalat: Hai Wirayuda, Raden Rangga-Kasuma rantaikan dahulu, manira lagi maatur kapada Marhum Panambahan. Sudah itu datang Gadungsalat, maka diaturkannya sambah Raden Rangga-Kasuma sakaliannya itu: Karana hari inilah sudah habis umurku, damikian atur sambah rayi sampian itu. Maka pangandika Marhum Panambahan dan Ratu Agung: Bulik nyawa. Suruh lasterikan, tetapi kujut saja itu. Sarta Marhum Panambahan dan Ratu Agung mular[25] itu. Maka Gadungsalat kembali, datang arah Raden Rangga-Kasuma: Pangandika raka andika kaduanya maminta maaf, andika dilasterikan. Kata Raden Rangga-Kasuma :Insya Allah Taala suka, halal dunia akhirat aku. Maka sudah itu Raden Rangga-Kasuma dikujut itu. Saparti urang tidur rupanya. Sudah sumalah[26] itu maka dibawa Gadungsalat ka Dalam Agung itu. Atas Marhum Panambahan sagala parabea itu. Sakaliannya saudara dan sagala mantra mangarjakan mayat Raden Rangga-Kasuma itu. Kamudian daripada itu maniga hari, manujuh hari, manyalawi, maampat puluh itu atas Marhum Panambahan itu. Raden Rangga-Kasuma tiada bartinggal anak. Banyak tiada tarsabut.

Kamudian daripada itu Marhum Panambahan malipurkan hati itu bacangkarama malunta doyak ka Sarapat. Dua tiga kali malabuh lunta itu, tiada sangkut. Panjangnya lunta, rambatnya itu sapuluh depa, talinya nang lumpat ka dalam air itu tujuh depa; jumlahnya dalamnya luhuk tempat lunta sangkut tujuhbelas depa itu; sa'urang-sa'urang itu tiada dapat manyalaminya itu. Pangandika Marhum Panambahan: Mari aku manyalaminya itu. Banyak manteri nang manangat itu; Marhum Panambahan tajun jua itu lalu manyalam. Tiada lama lunta itu dapat dijuhut urang. Marhum Panambahan tiada timbul itu. Waktu lohor hari sampai pada waktu Asar dinanti, tiada timbul. Maka gelabah hati sagala urang nang mahiringkan itu. Maka Gadungsalat itu mantuk maatur pada Ratu Agung. Datang ka Dalam bunyi barsikau-sikau barkata-kata, gugup-gugup Gadungsalat itu. Datang urang Dalam, katanya: "Apa khabar Gadungsalat? - pangandika Marhum Panambahan." Kata Gadungsalat: "Di mana Marhum Panambahan." Kata urang Dalam itu: "Di dalam linggih lawan Ratu Agung itu." Tumuli Gadungsalat tu masuk sarta maatur: "Sampian samuanya masih bartunggu itu." Pangandika Marhum Panambahan: "Sudahku limbah lunta itu aku mantuk." Sudah itu maka Gadungsalat itu manyuruh sagala nang mahiring-hiring itu mantuk. Sudah itu - banyak tiada tarsebut itu - Marhum Panambahan bacangkarama malunta lahis ka Aluh-Aluh. Sudah itu barlalu ka muara, ka Pabantanan, nang tampat malangbang barnama Si Prabyaksa tatkala datang dari Majapahit haluannya dibalit naga putih itu. Siram Marhum Panambahan di parahu talangkasan, sudah itu tarjun ka air lalu manyalam. Waktu tangah hari sampai ka Asar tiada timbul, urang sakalian gelabah hatinya. Maka Gadungsalat waktu pulang ka Dalam dilihatnya Marhum Panambahan ada linggih lawan Ratu Agung itu. Maatur Gadungsalat: "Waktu apa sampian mantuk?" Sudah itu maka Gadungsalat manyuruh manyarui sagala urang nang mahiring-hiring itu. Maka banyaklah tiada tarsebut Marhum Panambahan malipuraka hati mangganang Raden Rangga-Kasuma itu.

Catatan batis[babak | babak asal mulanya]

 1. ^ Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar tarjamahan ulih Siti Hawa Salleh, Parcitakan Diwan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Parindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990
 2. ^ Sultan Hidayatullah
 3. ^ ading Sultan Hidayatullah I nang bapangkat Dipati
 4. ^ mangkubuminya Sultan Hidayatullah I
 5. ^ a b c d e f g h i anak Sultan Hidayatullah I
 6. ^ suku Dayak Ngaju
 7. ^ a b anak Kiai Di Podok
 8. ^ a b c anak kamanakan Kiai Di Podok
 9. ^ tatau, bahasa Ngaju artinya urang sugih
 10. ^ Sultan Mustain Billah, cucunya Tuan Khatib Banun
 11. ^ Nyai Biang Lawai putri Patih Rumbih
 12. ^ Putri Juluk 1 putri Pangeran Damang
 13. ^ Raden Subamanggala, anak Sultan Hidayatullah I lawan permaisuri Putri Nur Alam binti Pangeran Di Laut, nang kada tapilih jadi Sultan
 14. ^ a b anak Pangeran Damang
 15. ^ Ngarso Dalem (Paduka)
 16. ^ kahandak
 17. ^ ulun
 18. ^ ading-ading
 19. ^ diaku (bahasa Bagongan)
 20. ^ di'ikam (bahasa Bagongan)
 21. ^ kakanda
 22. ^ dimuhun
 23. ^ ujar/titah
 24. ^ harta ampunnya Sultan
 25. ^ manangis
 26. ^ wafat (mangkat)