Sistim imun

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan

Sistim imun atawa sistim kataguhan adalah sel-sel wan banyak susunan biologis lainnya nang batanggung jawap atas imunitas, yaitu patahanan pada urganisma gasan malindungi awak tumatan pangaruh biologis luar lawan cara maminandui wan mambunuh patogen. Pahadangan ngitu, tanggapan kolektif wan takurdinasi matan sistim imun awak ka paminanduan zat asing disambat respons imun. Sakira kawa baguna baik, sistim ngini cagar maminandui bamamacam pangaruh biologis luar nangkaya matan jangkitan, bakteri, virus sampai parasit, wan mahancurakan zat-zat asing lain wan mamusnahakan bubuhannya matan sel wan jaringan urganisma nang wigas sakira tatap baguna sacara nurmal.

Manusia wan vertebrata barahang lainnya baisi mekanisme partahanan nang kompleks, nang kawa dibagi manjadi sistim imun bawaan wan sistim imun adaptif. Sistim imun bawaan marupakan bantuk partahanan panambaian nang maumpatakan panghalang parmukaan, tanggapan paradangan, sistim komplémén, wan komponén sélulér. Sistem imun adaptif bakambang maraga diaktipakan ulih sistim imun bawaan wan mamarluakan waktu gasan kawa maampahakan réspons partahanan nang labih kuat wan khusus. Imunitas adaptif (atawa dapatan) membentuk memori imunologis setelah respons awal kapada patogen wan maulah parlindungan nang labih ditingkatakan pada partamuan lawan patogen nang sama limbah itu. Tindakan imunitas dapatan ngini manjadi dasar matan pamaksinan.

Gangguan pada sistim imun kawa barupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, panyakit inflamasi, wan kanker.[1] Imunodefisiensi kawa tajadi wayah sistim imun kurang aktip sahingga kawa manimbulakan jangkitan baulang wan kawa mangancam jiwa.

Sajarah imunologi[babak | babak asal-mulanya]

Imunologi adalah ilmu nang mampalajari struktur wan fungsi sistim imun. Imunologi awalnya asalnya tumatan ilmu mikrobiologi. Imunitas panambaiannya dikatahui wayah ada wabah Athena pada 430 SM. Thukidides mancatat urang nang wigas matan panyakit sabalumnya kawa batahan wan kada takana panyakit pulang.[2] Lambat laun, diciptaakan istilah "immunity" nang diturunakan matan istilah Latin "immunitas" gasan manggambarakan resistensi samacam itu. Pada abad ka-10, duktur Iran Al-Razi marupakan urang panambaian nang mambidaakan antara cacar (smallpox) wan campak (measles) wan jua mancatat kamungkinan teori panambaian pasla imunitas dapatan (acquired immunity). Pada abad ka-11, duktur wan filsuf Ibnu Sina mausulakan jua teori labih lanjut gasan imunitas dapatan.[3]

Pada tahun 1000 M, bangsa Cina dilapurakan sudah mampraktikakan bantuk imunisasi ngini lawan mahirup bubuk karing nang asalnya tumatan kulimbit lesi cacar. Pada awal abad ka-18 mancungul minat hanyar pada imunitas dapatan malalui pamakaian variolasi sabagai tindakan pancagahan, yaitu lawan mamasukakan sapalih matan lesi pandarita cacar ka dalam tubuh urang nang wagas. Praktik variolasi gin magin umum dilakukan Inggris pada tahun 1720-an maraga usaha Mary Wortley Montagu, bininya duta basar Inggris gasan Konstantinopel (sakarang Istanbul), nang maamati akibat positifnya wan manggawiakannya ka kakanakannya. Pada tahun 1798 Edward Jenner mampublikasiakan hasil vaksinasinya nang panambaian, mamakai nanah matan pandarita cacar sapi (cowpox) wan disuntikakan ka saurang kanak bangaran James Phipps.[3]

Pangamatan imunitas dapatan salanjutnya ditaliti ulih Louis Pasteur pada tahun 1880 pasal vaksinasi wan pambuktian teori kuman panyakit.[4] Teori itu baujar lamun panyakit disababakan ulih mikroorganisme, wan teori ngini marupakan parlawanan matan teori panyakit wayah itu, nangkaya teori miasma nang baujar panyakit disababakan ulih uap atawa kabut baracun nang diyakini tadiri matan partikal-partikal matan bahan pambusuk wan kawa diidentifikasi lawan baunya nang busuk.[5] Labih lanjut, Robert Koch mambuktiakan teori kuman ngini pada 1891, gasan itu inya diberikan pangharagaan Nobel pada 1905. Inya mambuktiakan amun mikroorganisme marupakan panyebab matan panyakit infeksi.[6] Virus dikonfirmasi sabagai patogen manusia pada 1901 lawan panamuan virus garing kuning ulih Walter Reed.[7]

Imunologi maalami parkambangan luar biasa pada uncit abad ka-19 pada panalitian imunitas humoral wan imunitas diparantarai sel.[8] Paul Ehrlich mausulakan teori rantai higa nang manjelasakan spesifisitas interaksi antigen-antibodi. Sumbangannya dalam mamahami imunitas humoral diakui lawan pangharagaan Nobel pada 1908, nang baimbaian lawan pangharagaan gasan pandiri imunologi seluler, Elie Metchnikoff.[9]

Palindungan balapis[babak | babak asal-mulanya]

Sistim imun awak malindungi organisme matan infeksi lawan palindungan balapis nang sasain dalam sasain tinggi spesifisitasnya (kakhususannya ka janis infeksi). Palindung fisik mancagah patogen nangkara bakteri dan virus mamasuki awak. Amun patogen maliwati palindung itu, sistim imun bawaan manyediaakan palindungan lawan situ saini dalam hitungan menit hingga jam. Sistim imun bawaan didapati pada samua janis tumbuhan wan binatang.[10] Lamun patogen kawa maliwati réspons bawaan, vértébrata baisi lapisan palindungan salanjutnya yaitu sistim imun adaptif nang diaktifakan ulih réspons imun bawaan. Di sini, sistim imun maadaptasi réspons itu salawas inféksi gasan maningkatakan paminanduan patogén itu. Réspons ngini lalu dipartahanakan imbah patogén dimusnahakan dalam wujud mémori imunologis sahingga pada hari kaina sistim imun adaptif kawa malawan patogén nang sama wan labih lakas wan éféktif.[11]

Sistim imun bawaan wan sistim imun adaptif kaduanya baisi komponén sélulér wan humoral, wan masing-masing mambariakan imunitas diparantarai sél wan imunitas humoral. Imunitas diparantarai sél digawi ulih sél-sél imun nangkaya neutrofil, makrofag, sél NK, wan limfosit, walau imunitas humoral digawi ulh komponen talarut nangkaya antibodi wan protéin komplémén. Antibodi adalah protéin nang marupakan produk matan sel B nang taaktivasi nang gawiannya dalam manétralakan patogén wan ma-inisiasi prosés imunologi nang lain nangkaya paaktifan sistim komplémén, paaktifan pambunuhan sél NK, sél T sitotoksik, wan sél-sél éféktor lainnya.[12]

Komponen sistim imun
Sistim imun bawaan Sistim imun adaptif
Réspons kada rinci Réspons rinci patogén wan antigén
Paparan manyababakan réspons maksimal lakas Palambatan waktu antara paparan wan réspons maksimal
Komponen imunitas diparantarai sél dan imunitas humoral Komponen imunitas diparantarai sél wan imunitas humoral
Kadada memori imunologis Paparan manyababakan adanya mémori imunologis
Ditamuakan hampir pada samua bantuk kahidupan Hanya ditamukan pada vértébrata barahang

Baik imunitas bawaan wan adaptif bagantung pada kamampuan sistim imun gasan mambidaakan molekul self wan non-self. Dalam imunologi, molekul self adalah komponen awak organisma nang kawa dibidaakan matan bahan asing ulih sistim imun. Sabaliknya, molekul non-self adalah nang dianggap sabagai molekul asing. Satu kalas matan molekul non-self adalah antigen (handapnya matan bahasa Inggris antibody generator atawa "pambangkit antibodi") yaitu bahan-bahan nang maikat réséptor imun tartantu wan mambangkitakan réspons imun.[13]

Bayi nang hanyak diranakakan mandapat babarapa lapisan palindungan pasif nang disadiaakan ulih umanya. Salawas batianan, janis antibodi nang disambat IgG nang dikirim matan uma ka bayi sacara langsung maliwati plasénta, sahingga bayi baisi antibodi tinggi bahkan wayah diranakakan, lawan rentang spésifisitas antigén (fragmén halus patogén) nang sama lawan umanya.[14] Banyu susu uma atawa kolostrum gin mangandung antibodi nang dikirim ka sistim pancarnaan bayi wan malindungi bayi ka inféksi baktéri sampai bayi kawa manyintésis antibodinya saurang.[15] Hal ini disambat imunitas pasif marga fétus kada maulah sél mémori atawa antibodi saurang. Pada ilmu kadukturan, imunitas pasif protéktif gin kawa dikirim matan satu individu ka individu lainnya malalui serum nang sugih antibodi.[16]

Sistim imun bawaan[babak | babak asal-mulanya]

Artikal utama: Sistim imun bawaan

Mikroorganisme atwa racun nang bahasil mamasuki organisme akan bahadapan lawan mekanisme sistim imun bawaan. Respons bawaan biasanya dijalanakan wayah mikrob taridentifikasi ulih reseptor pengenal pola (pattern recognition receptor, PRR) nang maminandui komponen nang disambat pola molekuler tarait patogen (pathogen-associated molecular pattern, PAMP),[17] atawa pola molekuler terkait kerusakan (damage-associated molecular pattern, DAMP).[18] Sistim ngini kada mambariakan palindungan nang batahan lawas ka sarangan patogen, sahingga diparluakan sistim imun lain yaitu sistim imun adaptif. Sistim imun bawaan marupakan sistim dominan patahanan awak pada kabanyakan organisme.[10]

Gangguan pada imunitas[babak | babak asal-mulanya]

Sistim imun marupakan struktur nang luar biasa efektif dalam hal spesifisitas, indusibilitas, wan adaptasi. Tagal, kagagalan patahanan kawa jua tajadi wan dibagi manjadi talu bubuhan ganal: imunodefisiensi, autoimunitas, wan hipersensitivitas.[19][20]

Imunodefisiensi[babak | babak asal-mulanya]

Imunodefisiensi tajadi wayah satu atawa labih komponen sistim imun kada aktif. Kamampuan sistim imun gasan marespons patogen bakurang ka kakanakan wan urang tuha, pada kasus urang tuha sababnya ulih imunosenesens.[21][22] Di nagara-naara bakambang, sabab malamahnya sistim imun yaitu obesitas, panyalahgunaan alkohol, wan pamakaian tatamba.[22] Namun, malnutrisi adalah panyabab paling umum nang mamicu imunodefisiensi di nagara bakambang.[22] Diet lawan protein nang kada mayu diraitakan lawan gangguan imunitas seluler, aktivitas komplemen, fungsi fagosit, konsentrasi antibodi IgA, wan produksi sitokin. Salain itu, ketiadaan timus pada usia dini malalui mutasi genetik atawa pangangkatan malalui operasi mangakibatakan imunodefisiensi nang parah wan karantanan tinggi ka infeksi.[23]

Imunodefisiensi gin kawa mancungul akibat faktor turunan atawa pakulihan (dihaga). Panyakit granuloma kronis, yaitu panyakit lawan randahnya kamampuan fagosit gasan mahancurakan patogen, adalah cuntuh matan imunodefisiensi turunan. Sementara itu, AIDS dan beberapa jenis kanker marupakan cuntuh imunodefisiensi dapatan.[24][25]

Autoimunitas[babak | babak asal-mulanya]

Autoimunitas adalah respons imun talalu aktif tamasuk fungsi imun nang kada bafungsi bujur sahingga ayungannya ada gangguan ka autoimun. Sistim imun kada mampu bujur mambidaakan antara self wan non-self, sahingga kawa manyarang bagian matan awak. Pada kaadaan nang nurmal, banyak sel T wan antibodi bariaksi lawan peptida self.[26] Tahaga sel khusus (baandak di timus wan sumsum tulang) nang manyajiakan limfosit anum lawan antigen self nang dihasilakan pada awak wan gasan mambunuh sel nang dianggap antigen self, ayungannya mancagah autoimunitas.[27] Babarapa cuntuh penyakit autoimun yaitu artritis rematoid, diabetes melitus tipe 1, penyakit Hashimoto, wan lupus eritematosus sistemik.[28]

Hipersensitivitas[babak | babak asal-mulanya]

Hipersensitivitas adalah respons imun nang balabihan nang kawa marusak jaringan awak saurang. Hipersensitivitas tabagi manjadi ampat kalas (Tipe I – IV) badasarakan mekanisme nang umpat wan lawasnya waktu reaksi hipersensitif. Hipersensitivitas tipe I atawa reaksi lakas atawa reaksi anafilaksis rancak diraitakan lawan alergi. Gajala kawa bervariasi matan kakadanyamanan sampai kamatian. Hipersensitivitas tipe I diparantarai ulih IgE, nang mamicu degranulasi sel mast wan basofil wayah IgE bababatan silang lawan antigen. Hipersensitivitas tipe II tajadi wayah antibodi mambabat antigen sel inang wan manandai buhannya gasan panghancuran. Janis ngini jua disambat hipersensitivitas sitotoksik, wan diparantarai ulih antibodi IgG wan IgM. Kompleks imun (kompleks antara antigen, protein komplemen wan antibodi IgG wan IgM) takumpul pada babagai jaringan nang mamicu reaksi hipersensitivitas tipe III. Hipersensitivitas tipe IV (dikanal jua sabagai hipersensitivitas diparantarai sel atawa hipersensitivitas janis tatunda) biasanya mamarluakan waktu antara dua sampai talu hari gasan bakembang. Reaksi tipe IV umpat dalam babagai panyakit autoimun wan panyakit infeksi, tapi jua dalam umpat dalam dermatitis kontak (misalnya disababakan ulih racun tumbuhan jalatang). Reaksi itu diparantarai ulih sel T, monosit, wan makrofag.[29]

Manipulasi pada kadukturan[babak | babak asal-mulanya]

Tatamba imunosupresif deksametason

Respons imun kawa dimanipulasi gasan manikin respons nang kada dikahandaki akibat autoimunitas, alergi, atawa panulakan transplantasi. Manipulasi gin kawa dilakukan gasan marangsang respons palindungan ka patogen nang sapalih ganal mahindari sistim imun (lihat imunisasi) atawa kanker.

Tatamba imunosupresif[babak | babak asal-mulanya]

Tatamba imunosupresif dipakai gasan pamantauan gangguan autoimun atawa inflamasi wayah kajadian karakaian jaringan nang balabihan, wan gasan mancagah panulakan transplantasi limbah transplantasi organ.[30][31]

Bahan acuan[babak | babak asal-mulanya]

 1. ^ O'Byrne KJ, Dalgleish AG (Aug 2001). "Chronic immune activation and inflammation as the cause of malignancy". British Journal of Cancer. 85 (4): 473–83. doi:10.1054/bjoc.2001.1943. PMC 2364095alt=Dapat diakses gratis. PMID 11506482. 
 2. ^ Retief F, Cilliers L (1998). "The epidemic of Athens, 430-426 BC". S Afr Med J. 88 (1): 50–3. PMID 9539938. 
 3. ^ Plotkin S (2005). "Vaccines: past, present and future". Nat Med. 11 (4 Suppl): S5–11. PMID 15812490. 
 4. ^ Karamanou, Marianna; Panayiotakopoulos, George; Tsoucalas, Gregory; Kousoulis, Antonis A.; Androutsos, George (2012-3). "From miasmas to germs: a historical approach to theories of infectious disease transmission". Le Infezioni in Medicina: Rivista Periodica Di Eziologia, Epidemiologia, Diagnostica, Clinica E Terapia Delle Patologie Infettive. 20 (1): 58–62. ISSN 1124-9390. PMID 22475662. 
 5. ^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1905 Nobelprize.org, Diakses 8 Januari 2007.
 6. ^ Major Walter Reed, Medical Corps, U.S. Army Walter Reed Army Medical Center. Diakses 8 Januari 2007.
 7. ^ Doherty, Michelle; Robertson, Morag J. (2004-12). "Some early Trends in Immunology". Trends in Immunology. 25 (12): 623–631. doi:10.1016/j.it.2004.10.008. ISSN 1471-4906. PMID 15530829. 
 8. ^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908 Nobelprize.org, Diakses 8 Januari 2007.
 9. ^ a b Litman G, Cannon J, Dishaw L (2005). "Reconstructing immune phylogeny: new perspectives". Nat Rev Immunol. 5 (11): 866–79. PMID 16261174. 
 10. ^ Kurosaki T, Kometani K, Ise W (Maret 2015). "Memory B cells". Nature Reviews. Immunology. 15 (3): 149–59. doi:10.1038/nri3802. PMID 25677494. 
 11. ^ Forthal, Donald N. (2014-08-15). "Functions of Antibodies". Microbiology Spectrum. 2 (4): 1–17. ISSN 2165-0497. PMC 4159104alt=Dapat diakses gratis. PMID 25215264. 
 12. ^ Smith A.D. (Ed) Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. (2000) [1997] Oxford University Press. ISBN 0-19-854768-4, hlm. 592
 13. ^ Saji F, Samejima Y, Kamiura S, Koyama M (1999). "Dynamics of immunoglobulins at the feto-maternal interface" (PDF). Rev Reprod. 4 (2): 81–9. PMID 10357095. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-06-24. Diakses tanggal 2007-11-09. 
 14. ^ Van de Perre P (2003). "Transfer of antibody via mother's milk". Vaccine. 21 (24): 3374–6. PMID 12850343. 
 15. ^ Keller, Margaret A. and E. Richard Stiehm (2000). "Passive Immunity in Prevention and Treatment of Infectious Diseases". Clinical Microbiology Reviews. 13 (4): 602–614. PMID 11023960. 
 16. ^ Medzhitov R (Oct 2007). "Recognition of microorganisms and activation of the immune response". Nature. 449 (7164): 819–26. Bibcode:2007Natur.449..819M. doi:10.1038/nature06246. PMID 17943118. 
 17. ^ Matzinger P (Apr 2002). "The danger model: a renewed sense of self" (PDF). Science. 296 (5566): 301–5. Bibcode:2002Sci...296..301M. doi:10.1126/science.1071059. PMID 11951032. 
 18. ^ Giardino, Giuliana; Gallo, Vera; Prencipe, Rosaria; Gaudino, Giovanni; Romano, Roberta; De Cataldis, Marco; Lorello, Paola; Palamaro, Loredana; Di Giacomo, Chiara (2016). "Unbalanced Immune System: Immunodeficiencies and Autoimmunity". Frontiers in Pediatrics. 4: 107. doi:10.3389/fped.2016.00107. ISSN 2296-2360. PMC 5052255alt=Dapat diakses gratis. PMID 27766253. 
 19. ^ Weiss, R. B. (1992-10). "Hypersensitivity reactions". Seminars in Oncology. 19 (5): 458–477. ISSN 0093-7754. PMID 1384149. 
 20. ^ Aw D, Silva A, Palmer D (2007). "Immunosenescence: emerging challenges for an ageing population". Immunology. 120 (4): 435–446. PMID 17313487. 
 21. ^ a b c Chandra, RK (1997). "Nutrition and the immune system: an introduction". American Journal of Clinical Nutrition. Vol 66: 460S–463S. PMID 9250133. 
 22. ^ Miller JF (Jul 2002). "The discovery of thymus function and of thymus-derived lymphocytes". Immunological Reviews. 185 (1): 7–14. doi:10.1034/j.1600-065X.2002.18502.x. PMID 12190917. 
 23. ^ Joos L, Tamm M (2005). "Breakdown of pulmonary host defense in the immunocompromised host: cancer chemotherapy". Proc Am Thorac Soc. 2 (5): 445–8. PMID 16322598. 
 24. ^ Copeland K, Heeney J (1996). "T helper cell activation and human retroviral pathogenesis". Microbiol Rev. 60 (4): 722–42. PMID 8987361. 
 25. ^ Miller J (1993). "Self-nonself discrimination and tolerance in T and B lymphocytes". Immunol Res. 12 (2): 115–30. PMID 8254222. 
 26. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Sproul
 27. ^ Cho, Judy H.; Feldman, Marc (2015-7). "Heterogeneity of autoimmune diseases: pathophysiologic insights from genetics and implications for new therapies". Nature Medicine. 21 (7): 730–738. doi:10.1038/nm.3897. ISSN 1546-170X. PMC 5716342alt=Dapat diakses gratis. PMID 26121193. 
 28. ^ Uzzaman A, Cho SH (2012). "Chapter 28: Classification of hypersensitivity reactions". Allergy Asthma Proc. Suppl 1: 96–99. PMID 22794701. 
 29. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Jan
 30. ^ Taylor A, Watson C, Bradley J (2005). "Immunosuppressive agents in solid organ transplantation: Mechanisms of action and therapeutic efficacy". Crit Rev Oncol Hematol. 56 (1): 23–46. PMID 16039869.